You are on the .be domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(EU)
CLOSE
Privacyverklaring
a) Verwerkingsverantwoordelijke

Pixartprinting S.p.A., met zetel in Via 1° Maggio 8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Italië, telefoon [•], email adres info.amministrazione@pixartprinting.com (“Pixartprinting”), is de onderneming die, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, uw gegevens verzamelt en verwerkt, krachtens Verordening (EU) 679/2016 Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Verordening”).

b) Verwerkingsdoeleinden

De gegevens die u ons bezorgt door dit elektronische formulier in te vullen zijn noodzakelijk opdat wij u zouden kunnen contacteren en: 

  • u op de hoogte te houden (via nieuwsbrief, telefoon, email, sms, directe berichten, posts, berichten of communicaties van sociale media initiatieven enz.) over onze producten, diensten (bv. aankoopmethodes, thuisleveringen, enz.) of initiatieven (bv. promoties),
  • u reclame en promotiemateriaal te bezorgen,
  • statistische analyses uit te voeren en uw tevredenheidsniveau te meten, en om ook marktonderzoeken te voeren (om de interesses van onze klanten beter te begrijpen en in staat te zijn ons aanbod te verbeteren).

De verwerking van uw gegevens zal gebaseerd zijn op enige toestemming door u gegeven (krachtens Artikel 6(1)(a) van de Verordening en Artikelen 23 en 130 van de Code) en zal gebeuren conform de bepalingen van de geldende regelgeving – zoals later geamendeerd en/of aangevuld – die in dit verband zal uitgevaardigd zijn door de Italiaanse Autoriteit Gegevensbescherming.

c) Toestemming

Teneinde u te kunnen contacteren (en u overeenkomstig nieuwsbrieven en andere communicatie toe te sturen), hebben wij uw expliciete toestemming nodig (krachtens Artikel 6(1)(a) van de Verordening en Artikelen 23 en 130 van de Code). Uw toestemming kan gratis herroepen worden (zie paragraaf i) van de Privacyverklaring), onder voorbehoud van de wettelijkheid van de verwerking voorafgaand aan de herroeping, door gebruik te maken van de gepaste link die gevonden kan worden in al onze nieuwsbrieven of door te schrijven naarinfo.amministrazione@pixartprinting.com .

d) Verplichte gegevens

Wij hebben uw emailadres nodig om u te kunnen contacteren.

e) Verwerkingsmethodes 

Uw gegevens zullen elektronisch verwerkt worden om in staat te zijn u te contacteren, u de Pixartprinting nieuwsbrief te versturen, u op de hoogte te houden (eveneens via sociale media) over onze producten (bv. laatste nieuws), diensten en promotiemateriaal, en ook om u te contacteren voor de implementatie van statistische analyses en het meten van uw tevredenheid en om marktonderzoeken te voeren.

De gegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de geldende regelgeving, en in ieder geval op dergelijke wijze dat hun veiligheid en vertrouwelijkheid gegarandeerd is en dat gegarandeerd wordt dat ze niet verspreid of oneigenlijk gebruikt worden, of gewijzigd of vernietigd worden.

f) Bewaartermijn

Uw gegevens zullen verwerkt worden gedurende de periode van uw inschrijving op de nieuwsbrief of op www.pixartprinting.nl, of – in ieder geval – tot de herroeping van uw toestemming (die ten allen tijde kan verzocht worden – zie paragraaf i) van de Privacyverklaring); vervolgens zullen de gegevens vernietigd of geanonimiseerd worden.

g) Ontvangers van de verwerkingen

Uw gegevens zullen niet verspreid worden. Om de nieuwsbrief te ontvangen en te kunnen gecontacteerd worden door Pixartprinting, kunnen uw gegevens ter kennis gebracht worden (enkel binnen hun respectieve competentiedomeinen) van de personen gemachtigd voor de verwerking en de interne Gegevensverwerkers van het Marketing Departement van Pixartprinting S.p.A., alsook van de ondernemingen die ons diensten  verlenen in het kader van ons websitebeheer of die marketing activiteiten voeren namens ons.

h) Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie

Teneinde ons een gepast beheer van onze website toe te laten, zullen uw persoonsgegevens het voorwerp zijn van een doorgeven naar landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten.

De doorgifte van uw gegevens zal plaatsvinden in volledige overeenkomst met de waarborgen, de bepalingen en de rechten bepaald door de privacyregelgeving. U kan op eenvoudig verzoek (zie paragraaf i) van de Privacyverklaring) meer informatie krijgen over de doorgifte van uw gegevens en over de waarborgen in functie van hun bescherming.

i) Uw rechten*

Door een verzoek, dat moet verzonden worden aan het emailadres info.amministrazione@pixartprinting.com, kan u te allen tijde de rechten, bepaald in de artikels 15 tot 23 van de Verordening en in artikel 7 van de Code, uitoefenen, met inbegrip van de kennis van welke gegevens we verwerken, de wijze en het doeleinde waarvoor/waarop we ze gebruiken, de wijziging van de gegevens die u ons verschaft heeft of het wissen ervan, de vraag om het gebruik van uw gegevens te beperken, en de vraag van ontvangst of doorzenden van uw gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, steeds onderworpen aan de mogelijkheid tot wijziging of herroeping van uw toestemmingen.

Bijkomend, kan u steeds bezwaar aantekenen, krachtens Artikel 21 van de Verordening, tegen de verwerking van uw gegevens die, in het bijzonder, gebeurt voor doeleinden van direct marketing.

j) Klacht bij de Autoriteit bevoegd voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij herinneren er u aan dat, indien u niet tevreden zou zijn met de antwoorden van Pixartprinting (krachtens paragraaf i) hierboven), u in ieder geval, indien u gelooft dat de verwerking met betrekking tot uw persoon de bepalingen schendt van de Verordening , een klacht kan indienen bij de Autoriteit voor de bescherming van uw persoonsgegevens (www.garanteprivacy.it) of bij de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens van het land waar u gewoonlijk verblijft of werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. 

k) Functionaris voor Gegevensbescherming

Krachtens Artikel 37 van de Verordening, kan de Functionaris voor Gegevensbescherming bereikt worden op het emailadres dpo@pixartprinting.com.

l) Toepasselijk recht
De verwerking van uw gegevens zal gebeuren krachtens Verordening (EU) 679/2016 Algemene Verordening Gegevensbescherming,en krachtens de interne reglementeringen inzake bescherming van persoonsgegeven, binnen de perken en in de mate dat de voornoemde reglementeringen van kracht zullen blijven na de implementatiedatum van de Verordening (25 mei 2018).

Uw gegevens kunnen ter kennis komen van de volgende ontvangers, als externe Gegevensverwerkers:

 (i) ondernemingen belast met de uitwerking, het beheer en het overmaken van nieuwsbrieven en reclame/promotiemateriaal;

(ii)ondernemingen die namens ons marktonderzoeken organiseren en beheren;

(iii) ondernemingen belast met het beheer van onze website en de bijhorende IT bestanden;

De toepasselijke privacywetgeving stelt dat er geen specifieke toestemming van u is vereist voor de doorgifte aan derde landen, aangezien een doorgifte van uw gegevens gebeurt krachtens het aangaan van de passende waarborgen of de toepassing van bindende bedrijfsvoorschriften naar dewelke wordt verwezen in Artikelen 46 en 47 van de Verordening, en in het bijzonder, krachtens standaardbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie.

Specifiek betreffende de Verenigde Staten, worden de gegevens doorgegeven conform het akkoord genaamd “EU-US Privacy Shield”, goedgekeurd door de Europese Commissie op 12 juli 2016 of conform standaardbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie krachtens Artikel 46(2) van de Verordening.  Uw gegevens zullen overeenkomstig doorgegeven worden aan derde partijen in volledige overeenkomst met de waarborgen, de bepalingen en de rechten bepaald in de voornoemde wetten. Op eenvoudig verzoek kan u informatie bekomen over het bestaan van een adequaatheidsbesluit of over de passende waarborgen die werden genomen om de doorgifte van uw gegevens mogelijk te maken, alsook over de middelen die gebruikt werden om deze gegevens te bekomen of over de plaats waar ze ter beschikking werden gesteld.

Artikelen 15 tot 23 van de Verordening erkennen specifieke rechten, zoals:

-     het bekomen van uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw betreffende persoonsgegevens;

-     het bekomen van toegang tot uw persoonsgegevens en tot de informatie bepaald in Artikel 15 van de Verordening;

-     het bekomen van de rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging of op de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens;

-     het bekomen van de wissing van u betreffende persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging;

-     het bekomen van de beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens;

-     het in kennis gesteld worden van enige rectificatie of wissing of beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens;

-     de u betreffende persoonsgegevens krijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;

-     om van met uw specifieke situatie verband houdende redenen ten allen tijde bezwaar te uiten tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens;

-     Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit.

Specifiek onaangetast, is uw recht om ten allen tijde elke toestemming tot gegevensverwerking die u zou gegeven hebben te herroepen en om bewaar aan te tekenen tegen onze analyse activiteiten.

Bovendien bent u, krachtens Artikel 21 van de Verordening, gemachtigd om van met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te uiten tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, uitgevoerd in het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke krachtens artikel 6(1)(f) van de Verordening, alsook voor direct marketing doeleinden.

U vindt de volledige lijst van uw rechten op www.garanteprivacy.it .
De producten worden aan uw winkelwagentje toegevoegd.
Project

Hallo! U heeft producten in uw winkelwagentje: wat wilt u doen?

De producten zijn toegevoegd! De leverdata zijn bijgewerkt. Ga naar de winkelwagen