Verkoopvoorwaarden van Pixartprinting

De aankoop van producten of diensten via Pixartprinting.nl (de 'site') vallen onder de volgende algemene voorwaarden (de 'voorwaarden').

Door op de knop 'accepteren' te klikken, accepteert de gebruiker (de 'gebruiker') zonder voorbehoud of beperkingen de voorwaarden. De site is eigendom van Pixartprinting S.p.A., een eenpersoonsvennootschap onder leiding en coördinatie van Cimpress plc, gevestigd in via 1° Maggio 8, 30020 Quarto d'Altino (VE) Italië, btw-nummer: IT04061550275, RSIN: 04061550275 ('Pixartprinting').

 

1. Door de site aangeboden diensten

1.1 Via de site kunnen de web-to-print-diensten (gezamenlijk de 'diensten') gebruikt worden, waaronder de dienst van het gepersonaliseerd afdrukken van inhoud (met uitzondering van bepaalde redactionele diensten of diensten ter controle van mogelijke inbreuken op de rechten van derden, zoals gespecificeerd in de volgende paragrafen), in verschillende formaten en op verscheidene materialen (de 'producten'), met levering aan huis exclusief binnen Nederlands grondgebied. Tenzij anders aangegeven, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle diensten die door Pixartprinting worden aangeboden, waar compatibel. Pixartprinting kan het uitvoeren van de diensten toevertrouwen aan onderaannemers of andere toeleveranciers.

1.2 Om gebruik te kunnen maken van de diensten, dient de gebruiker zich te registreren op de site. Tijdens de registratie wordt de gebruiker gevraagd om aan te geven of hij zich wil registreren en of hij zijn aankopen wil doen als bedrijf, zzp'er/freelancer, particulier of vereniging, waarbij ook de nationaliteit van de gebruiker gevraagd wordt. Alleen de aankopen die gedaan worden door particuliere gebruikers vallen onder het consumentenrecht, zoals bepaald in de consumentenwetgeving die geldt in het land waar de consument woont of wettelijk gevestigd is.

De inloggegevens die zijn aangemaakt voor toegang tot de website kunnen ook worden gebruikt voor de registratie op de website www.gifta.com (Gifta-website), altijd herleidbaar tot Pixartprinting S.p.A., tenzij de Gebruiker ervoor kiest om voor de Gifta-website andere inloggegevens aan te maken. Registratie op de Gifta-website is in elk geval optioneel.

1.3 Alle definitieve prijzen van de weergegeven diensten op de website zijn in euro's en kunnen met en zonder btw worden getoond, afhankelijk van het land of het soort registratie. De prijzen van de diensten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Bij bepaalde producten en aanbiedingen zijn de verzendkosten inbegrepen. Bij alle overige producten zijn de verzendkosten voor rekening van de gebruiker.

 

2. Productkeuze, bestel en aankoopmethode

2.1 De informatie en de gegevens op de site mogen niet worden beschouwd als aanbiedingen: het zijn gewoon manieren om de gebruikers uit te nodigen om zaken te doen en een bestelling te plaatsen. De prijsopgave voor de aankoop van de producten wordt door de gebruiker gemaakt op het moment dat hij het elektronische bestelformulier instuurt aan het einde van de hieronder beschreven procedure op de site.

2.2 Nadat de gebruiker is ingelogd, kan hij overgaan tot het selecteren van de producten zoals beschreven in de desbetreffende rubrieken, door ze stuk voor stuk te selecteren, personaliseren en het gewenste aantal toe te voegen aan het winkelwagentje. Sommige afbeeldingen kunnen worden verstrekt voor informatiedoeleinden en kunnen afwijken van het geleverde product.

2.3 Tenzij de gebruiker kiest voor de afbeeldingen of ontwerpen die door Pixartprinting worden aangeboden voor bepaalde producten, wordt de gebruiker na bevestiging van de prijsopgave en het voltooien van de betaling (met uitzondering van de opties onder rembours en bankoverschrijving) gevraagd om de bestelling te voltooien door in het gedeelte 'Uploaden' de bestanden te uploaden die hij wenst te printen.

2.4 In het geval van technische problemen waardoor de gebruiker geen bestanden kan uploaden naar de daartoe bestemde ‘uploadpagina’ op de website, mag de gebruiker gebruik maken van bestandsuitwisselingsdiensten van derden om bestanden te delen met Pixartprinting. Pixartprinting bewaart het bewijs van ontvangst van het bestand door de ontvangst te melden in het accountscherm van de gebruiker op de website. De gebruiker verklaart en garandeert rechthebbende te zijn van alle rechten met betrekking tot het gebruik van de inhoud die via de externe dienst voor het delen van bestanden is geüpload. De gebruiker verklaart en garandeert verder dat de geüploade inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en geen schade toebrengt aan het imago, de eer, het fatsoen, de morele integriteit of in ieder geval enige geldelijke of niet-geldelijke schade als gevolg van het afdrukken van de afbeeldingen of inhoud die door de gebruiker zijn geüpload.

2.5 De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de controle van de inhoud, spelling en het ontwerp van de geüploade bestanden.

2.6 Nadat de gewenste artikelen zijn gekozen, verschijnt er een scherm voor het plaatsen van de bestelling met vermelding van de kosten en de totaalprijs voor alle geselecteerde producten en/of diensten.

2.7 Wanneer de bestelling is geplaatst, ontvangt de gebruiker een bestelbevestiging waarin de soort bestelde producten, de bijbehorende prijs, de btw, de verzendkosten en de gekozen betaalwijze worden aangegeven. De overeenkomst is gesloten en bindend wanneer Pixartprinting de gebruiker de bestelbevestiging stuurt op het e-mailadres dat deze heeft aangegeven bij registratie op de site.Niettemin komen de partijen overeen dat, ongeacht het moment waarop voornoemd contract is gesloten, de eigendomsoverdracht van de producten van Pixartprinting aan de gebruiker zal plaatsvinden bij de levering van de producten aan de koerier, overeenkomstig artikel 7 hieronder.

2.8 Pixartpring behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling niet uit te voeren. Dat kan gebeuren wanneer:

- de gebruiker bij het invullen van het bestelformulier onvolledige of onjuiste gegevens heeft ingevuld;

- de gebruiker niet voldoet aan de betaalvoorwaarden;

- de bestelde producten niet op voorraad zijn.

In bovengenoemde gevallen stelt Pixartprinting de gebruiker via e-mail op de hoogte van het feit dat de bestelling (deels of geheel) niet geaccepteerd is met vermelding van de redenen, en dat daarom de overeenkomst niet is gesloten. In dat geval zal Pixartprinting aan de gebruiker de bedragen terugbetalen die deze eventueel al voldaan heeft.

2.9 De overeenkomst wordt opgeslagen zodat de gebruiker er toegang toe heeft.

 

3. Betalingen en uploaden inhoud

3.1 De gebruiker kan de diensten online aankopen en betalen, door middel van verschillende betaalwijzen, zoals aangegeven op de site, door de aankoopinstructies te volgen.

De benodigde informatie voor de betaling wordt via versleutelde protocollen aan de instelling verstuurd waaraan Pixartprinting de elektronische betaaldiensten heeft toevertrouwd, zonder dat derden hier toegang toe hebben. De betalingen dienen vooraf gedaan te worden en pas na betaling en het uploaden van het correcte bestand door de gebruiker, worden de geselecteerde artikelen in productie genomen.

3.2 Voor betalingen via bankoverschrijving begint de productie pas nadat de bijschrijving is gedaan en dientengevolge kan de levering 2-3 dagen langer duren, plus de tijd voor het printen en verzenden. In dit geval is het bovendien noodzakelijk om het bestelnummer bij de betaling te vermelden om de transactie te kunnen identificeren.

Voor betalingen onder rembours wordt de bestelling direct in productie genomen nadat het correcte bestand is geüpload. Deze betaalwijze heeft dus geen invloed op de levertijd. De aankopen worden gefactureerd tijdens de verzending. Pixartprinting behoudt hoe dan ook zich het recht voor om, na beoordeling van de omstandigheden, deze betaalmethode niet te accepteren. In dat geval wordt er direct contact opgenomen met de gebruiker om de betaalwijze af te spreken.

3.3 De gebruiker kan in zijn account de factuur bekijken: hij is ook verantwoordelijk voor het afdrukken en bewaren van dit document volgens de geldende regelgeving.

 

4. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

4.1 De keuze van de inhoud en de afbeeldingen die geprint moeten worden, evenals de aankoop van de reproductierechten, indien noodzakelijk, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

4.2 Pixartprinting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het ongeautoriseerd gebruik van afbeeldingen door de gebruiker en voor elke soort schending van rechten van derden die op deze afbeeldingen gelden.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen van het naar de website uploaden van inhoud en afbeeldingen die moeten worden afgedrukt. Met het oog op het gebruik van de door de gebruiker geüploade inhoud, verklaart en garandeert de gebruiker over de noodzakelijke toestemmingen, licenties, rechten en/of machtigingen te beschikken om dergelijke inhoud op de website te uploaden en te gebruiken in het kader van de diensten, met inbegrip van de reproductie op papier. Pixartprinting wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke inhoud, de vertrouwelijkheid, het gebruik, de publicatie en/of verspreiding ervan af.

4.3 De gebruiker waart Pixartprinting vrij en stelt Pixartprinting schadeloos voor en behoedt haar voor enige aansprakelijkheid naar derden die klagen over schending van intellectuele eigendomsrechten, schade aan het imago, de eer, de reputatie, de morele integriteit of financiële en niet-financiële schade als gevolg van het printen van de afbeeldingen en inhoud die de gebruiker zelf heeft geüpload.

4.4 De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van de bepalingen inzake (i) milieu-etikettering en aanwijzingen voor de inzameling van verpakkingsafval zoals bedoeld in art. 219 van het [Italiaanse] wetsdecreet van 3 april 2006 nr. 152 en de desbetreffende sancties voor de schending ervan zoals bedoeld in art. 261 van het [Italiaanse] wetsdecreet van 3 april 2006 nr. 152 en (ii) markering voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik zoals bedoeld in Richtlijn (EU) 2019/904 (omgezet bij het [Italiaanse] wetsdecreet 196/2021; EU-Verordening 2020/2151). Bovendien verklaart de Gebruiker kennis te nemen van het feit dat Pixartprinting niettemin op zijn Website, in overeenstemming met elk type materiaal, de informatie betreffende de milieu-etikettering beschikbaar stelt (meer bepaald de weergave van het pictogram met vermelding van de juiste code), waardoor de Gebruiker voldoende informatie krijgt over de uit te voeren activiteiten. De Gebruiker (a) verbindt zich er derhalve toe bij het gebruik en de verkoop van de Producten de bovengenoemde regelgeving volledig na te leven en erop toe te zien dat de af te drukken inhoud en afbeeldingen de juiste en noodzakelijke verwijzingen ter zake bevatten, (b) neemt alle aansprakelijkheid in dit verband op zich en (c) vrijwaart Pixartprinting derhalve van elke aansprakelijkheid, schade (materieel of immaterieel), kosten of sanctie, voortvloeiend uit de niet-naleving van de bovengenoemde regelgeving.

4.5 Pixartprinting zal in geen geval overgaan tot verificatie van de inhoud, behalve wat betreft de grafische compatibiliteit met de vereiste specificaties. Pixartprinting behoudt zich in elk geval het recht voor om een bestelling te weigeren en indien nodig te annuleren, waarvan de inhoud lasterlijk, gewelddadig of anderszins in strijd is met de openbare orde en de goede zeden, of onwettig is.

 

5. Automatische controle van de geüploade bestanden

5.1 Het systeem van Pixartprinting controleert automatisch of het bestand compatibel is qua formaat, afmetingen, resolutie en op de eventuele aanwezigheid van open fonts. Verder controleert het de fonts en converteert deze in lijnen, controleert eventueel wit in overdruk en rondom de gaten, en converteert eventuele Pantone-kleuren naar een beter profiel voor het printen (het systeem geeft geen informatie over de aanwezige Pantone-kleuren in het bestand, maar zet deze direct om in CMYK).Het controlesysteem voert geen controles uit op mogelijke inbreuken op rechten van derden.

5.2 Als het bestand niet conform de vereisten is, blokkeert het systeem de bestelling. In dat geval wordt de gebruiker op de hoogte gesteld via e-mail en gevraagd om een nieuw bestand te uploaden waarbij de bezorgdatum uitgesteld wordt.

Als het systeem geen fouten vindt, wordt het bestand automatisch in productie genomen.

 

6. Optie controle geüploade bestanden door medewerker

6.1 De gebruiker kan met de optie 'bestandscontrole' na betaling van extra kosten, aan Pixartprinting een controle aanvragen van de compatibiliteit tussen de bestandsspecificaties en de gevraagde afdruk.

Met deze optie zorgt Pixartprinting uitsluitend voor: een grafische controle van de lagen, paden, veiligheidsmarges, afstand van de grafische elementen tot de rand van de afdruk, afdrukstand voorkant en achterkant en controle van het pdf-bestand volgens de specifieke vereisten van tijdschriften en/of catalogi (afmetingen van de rug, aantal pagina's, bestand voor de omslag), controle van de juiste grafische instelling indien de afdruk gevouwen moet worden.

In elk geval houdt de bestandscontrole door een medewerker niet een grondige controle in van de opmaak, spelling noch van eventuele versprongen foto's in tijdschriften, catalogi of boeken.

 

6bis. Designer (Extended Design Experience - DEX)

Pixartprinting biedt ook een technologische oplossing aan waarmee de Gebruiker, door het geven van specifieke instructies, genaamd "prompts", een specifiek resultaat, genaamd "output", kan verkrijgen, bestaande uit een of meer onafhankelijk gegenereerde afbeeldingen, via een systeem van kunstmatige intelligentie (hierna , de “AI-dienst”). De Gebruiker erkent dat de technologie die wordt gebruikt om de AI-Dienst te leveren geen eigendom is van Pixartprinting, dat gebruik maakt van externe onderaannemers. De Gebruiker erkent dat Pixartprinting de originaliteit, creativiteit of uniciteit van de door de AI Dienst gegenereerde afbeeldingen niet garandeert en verbindt zich ertoe (i) de AI Dienst niet te gebruiken om illegale, aanstootgevende inhoud te genereren, in strijd met intellectuele eigendomsrechten , of anderszins ongepast, en (ii) om geen persoonlijke informatie of gevoelige gegevens zoals medische informatie of betalingsinformatie in de prompts op te nemen. U gaat ermee akkoord dat Pixartprinting, naar eigen goeddunken, bestellingen kan weigeren, opschorten of annuleren die niet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van de AI-dienst. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van de AI-dienst, inclusief uw keuze van prompts en het daaropvolgende gebruik van gegenereerde afbeeldingen. De Gebruiker stemt ermee in om Pixartprinting schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de AI-dienst in strijd met deze voorwaarden of toepasselijke wettelijke bepalingen.

7. Verzend- en levertijden

7.1 De diensten omvatten uitsluitend de levering van producten binnen het Nederlandse grondgebied; de diensten kunnen dus gebruikt worden voor levering van producten in het buitenland.

7.2 De producten worden geleverd op de data zoals aangegeven door de gebruiker in de prijsopgavefase.

7.3 Omdat het een verkoop met verzending betreft, zijn de tijden slechts indicatief en niet gegarandeerd, omdat ze, onafhankelijk van de betaling door de gebruiker, afhankelijk zijn van de prestaties van derden, namelijk de koeriers, en ze berekend worden vanaf de voltooiing van de bestelling, oftewel nadat het bestand is geüpload en de bevestiging is ontvangen. De leverdata gelden voor het grootste deel van een nationaal grondgebied. Naar eilanden en afgelegen gebieden kan de levering twee of meer werkdagen langer duren.

7.4 De bestelling is pas voltooid als de gebruiker het bestand heeft geüpload en de betaling heeft gedaan. Wanneer de gebruiker het bestand niet binnen de termijn van 15 dagen na de besteldatum uploadt, wordt de bestelling geannuleerd. Als een onjuist bestand niet binnen 15 dagen wordt vervangen, wordt de bestelling geannuleerd.

Als de bestelling wordt geannuleerd om redenen die aan de gebruiker te wijten zijn, hanteert Pixartprinting een boete van 10,00 euro, ter vergoeding van de kosten voor het in behandeling nemen en mogelijk maken van de bestelling.

7.5 Onverminderd hetgeen aangegeven bij punt 7.3, wordt de bestelling verzonden en afgeleverd binnen de termijnen zoals geselecteerd in de prijsopgave, mits de bestelling voor 18:00 uur op dezelfde dag is voltooid, of voor 10:00 uur in het geval van een 24-uurs levering. Na 18.30/10.00 ontvangen bestanden of betaalbevestigingen tellen voor de volgende werkdag.

Er worden geen leveringen aan beurzen gedaan.

Met werkdagen worden de dagen maandag tot en met vrijdag bedoeld, met uitzondering van 1/1, 6/1, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12 en tweede paasdag.

7.6 Pixartprinting is in geen enkel geval aansprakelijk voor mogelijke schade veroorzaakt door een vertraagde levering; deze wordt uitgevoerd door koeriers oftewel door een derde partij.

7.7 De risico's betreffende de producten gaan over op de gebruiker wanneer de producten worden overgedragen aan de koerier.

  

8. Herroepingsrecht

8.1 Heeft de gebruiker, in de hoedanigheid van consument, het recht om zonder boetes en zonder opgaaf van redenen, de aankoop te herroepen binnen en niet later dan 14 dagen na ontvangst van de producten (of in het geval van meerdere goederen besteld in een bestelling en apart geleverd, na de dag waarop de gebruiker of een door hem aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het laatste goed in het bezit krijgt).

8.2 Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen moet de gebruiker, binnen de termijn zoals gesteld in het voorgaande punt, Pixartprinting schriftelijk van zijn beslissing op de hoogte stellen op dit adres:

Pixartprinting S.p.A. – een eenpersoonsvennootschap gevestigd in via 1° Maggio 8, 30020 Quarto d’Altino (VE) Italië

binnen 14 dagen na ontvangst van de producten.

Dit bericht kan worden gestuurd via post, e-mail (support@pixartprinting.com). Ook kan het formulier gebruikt worden dat hier te vinden is link.

8.3 Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht moet de gebruiker de ontvangen producten terugsturen naar Pixartprinting, op de vestiging die hierboven is aangegeven, zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen 14 dagen nadat hij heeft aangegeven de bestelling te herroepen; aan deze termijn is voldaan als de gebruiker de producten terugstuurt voordat de 14 dagen zijn verstreken.

8.4 De kosten voor het terugsturen van de producten zijn voor de gebruiker.

8.5 De gebruiker is verplicht om de producten in goede staat te retourneren. De producten moeten nauwkeurig verpakt worden zodat de oorspronkelijke omhulsels beschermd worden tegen schade, opschriften of etiketten. De gebruiker is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling van de goederen dan nodig om de aard, de eigenschappen en de functie ervan vast te stellen.

8.6 Indien het herroepingsrecht conform voornoemde bepalingen is uitgeoefend, zal Pixartprinting, binnen 14 dagen na ontvangst van het herroepingsbericht, alle ontvangen betalingen betreffende de herroepen bestelling terugbetalen aan de gebruiker. Dit gebeurt middels dezelfde betaalmethode als die de gebruiker heeft gebruikt om de bestelling te betalen, waar dit niet leidt tot extra kosten voor de gebruiker; echter, Pixartprinting mag de terugbetaling inhouden totdat de goederen ontvangen zijn of totdat de gebruiker heeft aangetoond dat hij de goederen verzonden heeft, afhankelijk van welke situatie zich het eerste voordoet.

8.7 Pixartprinting informeert de gebruiker dat het herroepingsrecht niet geldt voor alle producten en goederen die op maat gemaakt of gepersonaliseerd zijn voor de gebruiker, met de afdruk van de inhoud of de afbeeldingen die de gebruiker zelf heeft gekozen en geüpload.

 

9. Disclaimer - gebreken aan de producten

9.1 Pixartprinting is niet aansprakelijk jegens de gebruiker voor enigerlei schade, zowel direct als indirect, die het gevolg is van eventuele fouten, van welke aard dan ook, in de afdruk van het bestand dat de gebruiker heeft geüpload, behoudens opzet of grove nalatigheid.

In het geval van drukfouten die niet te wijten zijn aan de gebruiker of van levering van een defect of beschadigd product, is Pixartprinting uitsluitend verplicht tot één enkele herdruk van het materiaal.

De gebruikers die aangemerkt zijn als consumenten kunnen Pixartprinting, binnen de termijn zoals beschreven in de Consumentenwet, vragen om de oplossingen voor de gebreken van het product op het moment van levering.

9.2 Op het moment van levering dient de gebruiker de ontvangen producten zorgvuldig te controleren. Eventuele gebreken van de geleverde goederen, drukfouten of fouten in de verpakking van het materiaal die niet te wijten zijn aan de gebruiker, moeten direct aan de koerier of aan de klantenservice worden doorgegeven. De goederen moeten met handtekening en onder voorbehoud van controle in ontvangst genomen worden. De gebruiker moet vervolgens binnen 8 dagen na ontvangst van het materiaal een melding maken via zijn persoonlijke pagina, waarbij hij zorgvuldig fotomateriaal bijvoegt indien nodig.

Pixartprinting streeft ernaar om binnen 24 (vierentwintig) uur op meldingen te reageren.

 

10. Toepasselijk recht, jurisdictie en bevoegde rechtbank. Alternatieve geschillenbeslechting.

10.1 Deze voorwaarden en de bestellingen die hieronder zijn gedaan, vallen onder het Italiaanse recht. Voor alle bestellingen die worden geplaatst door personen die als consument kunnen worden aangemerkt, is de consumentenwetgeving van toepassing die geldt in het land waar de klant woont of wettelijk gevestigd.

10.2 Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van deze algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder de bevoegdheid

- van de rechtbank van Venetië (Italië), in het geval van aankopen door klanten die niet als consument kunnen worden aangemerkt; of

- van de rechtbank in de woonplaats van de klant, in het geval van aankopen door klanten die als consument kunnen worden aangemerkt.

10.3 Consumenten woonachtig in de Europese Unie moeten op de hoogte zijn van het feit dat de Europese Commissie een online platform heeft opgericht met een alternatieve geschillenbeslechting. Dit instrument mag worden gebruikt door de Europese consument voor buitengerechtelijke beslechting van elk geschil dat verband houdt met en/of voortvloeit uit verkoopcontracten van online goederen en diensten. Dientengevolge en behoudens hetgeen genoemd in artikel 10, kan de gebruiker die aankopen doet in de hoedanigheid van consument dit platform gebruiken om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit het online overeengekomen contract met Pixartprinting. Het platform is beschikbaar via de volgende link:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.

 

11. Contact

11.1 Voor meer informatie en hulp op de site of informatie over de aankoopwijzen op de site of bestellingen, kan de gebruiker contact opnemen met Pixartprinting via de klantenservice op de volgende manieren [support@pixartprinting.com]of met een brief naar dit adres: Pixartprinting S.p.A. – een eenpersoonsvennootschap, via 1° Maggio 8, 30020 Quarto d’Altino (VE) – Italië.

 

Bijzondere voorwaarden voor de ontwerpdiensten

1. Deze dienst voorafgaand aan de eventuele aankoop van een of meer producten, overeenkomstig de algemene verkoop- en servicevoorwaarden, is beschikbaar voor de geregistreerde gebruiker van Pixartprinting, die tegen betaling een dienst (de ‘ontwerpdienst’) kan aanvragen, bestaande uit het wijzigen, het verder uitwerken of het volledig nieuw creëren van grafische bestanden voor drukwerk, zoals hierna nader zal worden gespecificeerd. De ontwerpdienst wordt als volgt verleend:

1.1 De gebruiker moet vooraf contact opnemen met de ontwerpdienst van Pixartprinting door op de knop ‘Grafische dienst’ op de website te klikken en het desbetreffende onlineformulier in te vullen, om te kunnen kiezen tussen de twee soorten ontwerpdiensten die worden aangeboden:

• Wijziging, verdere uitwerking of correctie van één of meer bestaande, door de gebruiker op de website geüploade inhouden (‘Dienst ontwerpwijziging’);

• Het creëren van een geheel nieuwe inhoud (‘Dienst ontwerpcreatie’) Tenzij anders aangegeven door de gebruiker, zal de gebruiker voor de uitvoering van de gekozen ontwerpdienst gecontacteerd worden op het e-mailadres of telefoonnummer dat de gebruiker heeft opgegeven bij de registratie op de website. In het onlineformulier moet de gebruiker aangeven op welke wijze hij het liefst door het team van de ontwerpdienst gecontacteerd wenst te worden. Onverminderd het voorgaande kan Pixartprinting in ieder geval besluiten om, voor een efficiëntere werking van de ontwerpdienst, schermdeelsessies met de gebruiker te organiseren door middel van ‘Zoom’ (of door een andere soortgelijke applicatie), met de camera uitgeschakeld. De gebruiker moet zijn project zo gedetailleerd mogelijk beschrijven en sowieso de volgende informatie vermelden: de exacte tekst en de ontwerpspecificaties die hij in het ontwerp verwerkt wil zien, zoals kleuren, stijl, effect en grootte van het gewenste product.

De gebruiker kan, afhankelijk van het gekozen type ontwerpdienst, ook afbeeldingen in PDF-, GIF-, AI-, PSD-, JPG-, TIFF-formaat opsturen ter referentie (in het geval van aanvraag van de Dienst ontwerpcreatie) of als inhoud die door Pixartprinting verder ontwikkeld of verwerkt moet worden (in het geval van aanvraag van de Dienst ontwerpwijziging).

1.2 De gebruiker dient vervolgens over te gaan tot betaling van de vergoeding - gelijk aan (i) € 14,90, plus btw, indien de gebruiker heeft gekozen voor de Dienst ontwerpwijziging; en (ii) € 29,90, plus btw, indien de gebruiker heeft gekozen voor de Dienst ontwerpcreatie - door gebruik te maken van een van de betaalwijzen die op de website worden aangeboden, volgens de instructies aangegeven voor de aankoopprocedure. De betaling van de vergoeding moet vooraf worden verricht aan het einde van het onlineformulier. Pas als de gebruiker de vergoeding heeft betaald, zal het team van de ontwerpdienst contact met hem opnemen.

1.3 Op basis van de door de gebruiker verstrekte informatie, ontvangt de gebruiker, zodra de aanvraag voor een van de ontwerpdiensten van Pixartprinting is ingediend, in zijn mailbox respectievelijk:

• één aangepast of verder uitgewerkt voorstel van ontwerp, indien de gebruiker heeft gekozen voor de Dienst ontwerpwijziging;

• twee nieuwe voorstellen van ontwerp ((waaruit de gebruiker het af te drukken nieuwe ontwerpvoorstel moet kiezen), indien de gebruiker heeft gekozen voor de Dienst ontwerpcreatie.

1.4 De ontwerpdienst verstrekt tijdens de geldende duur maximaal drie revisies, gemaakt door de ontwerper van Pixartprinting, van het grafische voorstel dat door de gebruiker is verzonden en gekozen op basis van zijn feedback. De dienst is beschikbaar gedurende maximaal 30 dagen vanaf de eerste aanvraag. Er wordt op gewezen dat, bij aanvaarding door de gebruiker van het grafisch voorstel, of bij gebrek daaraan, zodra de derde revisie door de ontwerpdienst is voltooid, de verplichtingen van Pixartprinting ter zake als voldaan zullen worden beschouwd.

1.5 Indien de gebruiker besluit over te gaan tot het afdrukken van het grafisch voorstel dat door de ontwerpdienst is gecreëerd, kan hij één of meer bestellingen plaatsen door de inhoud die hij wenst af te drukken te uploaden op de "uploadpagina". En de bestelling zal, voor alles wat niet daarin is bepaald, onderworpen zijn aan de Algemene Verkoop- en Servicevoorwaarden, waarvan deze bijzondere voorwaarden integraal deel uitmaken.

1.6 De inhoud blijft beschikbaar voor de gebruiker gedurende de gehele periode van diens registratie op de website, onverminderd het recht om verwijdering te verzoeken door een bericht te sturen naar support@pixartprinting.com, of een brief naar het volgende adres: Pixartprinting S.p.A. eenpersoonsvennootschap, via 1° Maggio, 8, 30020 - Quarto d'Altino (VE) – Italië.

Aangezien de ontwerpdienst betrekking heeft op de uitvoering van onder andere artistieke activiteiten, worden de verplichtingen die Pixartprinting in dit verband op zich neemt, beschouwd als verplichtingen van middelen en niet als verplichtingen van resultaat, zodat Pixartprinting niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de ontevredenheid van de gebruiker nadat de drie revisies zijn uitgevoerd, met dien verstande dat Pixartprinting alles wat commercieel en redelijk mogelijk is in het werk zal stellen, voor zover uitdrukkelijk bepaald in deze Bijzondere voorwaarden en Verkoopvoorwaarden, om aan de verzoeken van gebruiker te voldoen.

2. De gebruiker erkent dat Pixartprinting bij de realisatie van het ontwerpvoorstel geen nieuwheidsonderzoek verricht en/of controleert of de door de gebruiker geüploade inhoud reeds is gecreëerd of door derden wordt gebruikt en dat Pixartprinting derhalve noch de originaliteit, noch de exclusiviteit van het gebruik van het door de ontwerpdienst gecreëerde grafische ontwerp garandeert. De gebruiker erkent ook dat dergelijke nieuwheidsonderzoeken en/of controles uitdrukkelijk van de diensten zijn uitgesloten.

In het geval van een aanvraag tot verdere uitwerking van de inhoud via het gebruik van de ontwerpdienst, is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen van het uploaden van inhoud en afbeeldingen die moeten worden gewijzigd, verder uitgewerkt en afgedrukt via de diensten die op de website worden aangeboden. Pixartprinting wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke inhoud, de vertrouwelijkheid, het gebruik, de publicatie en/of verspreiding ervan af. Met het oog op het gebruik van de door de gebruiker via de ontwerpdienst geüploade inhoud, verklaart en garandeert de gebruiker over de noodzakelijke toestemmingen, licenties, rechten en/of machtigingen te beschikken om deze inhoud te gebruiken in het kader van de diensten. De gebruiker garandeert bovendien geen materiaal naar de site te zullen uploaden waarop eigendomsrechten van derden rusten zonder een licentie of voorafgaande toestemming van de eigenaar van die rechten.

Voor de Dienst ontwerpcreatie kan Pixartprinting gebruik maken van inhoud (bv. grafische voorstellingen, afbeeldingen en lettertypes) die in beperkte aantallen beschikbaar is in databanken van derden en die door Pixartprinting mag gebruikt worden op basis van specifieke licenties. Voor elke inhoud die zo door Pixartprinting is gecreëerd, heeft de gebruiker een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en in elk geval niet-sublicentieerbare licentie om de web-to-print-diensten te gebruiken, uitsluitend voor de doeleinden die erin worden beoogd. In dit verband erkent de gebruiker dat de inhoud die wordt gegenereerd door de medewerkers van Pixartprinting, gelijkaardig kan zijn aan andere inhoud die wordt gegenereerd voor andere gebruikers die dezelfde ontwerpdienst hebben gebruikt of zullen gebruiken.

3. In ieder geval behoudt Pixartprinting zich het recht voor om de verwerking te wijzigen en indien nodig te annuleren indien Pixartprinting van mening is dat het van de gebruiker ontvangen bestand en/of de door de gebruiker gevraagde grafische inhoud, inhoud bevat die lasterlijk, gewelddadig of anderszins in strijd is met de openbare orde en de goede zeden, of onwettig is.

4.Het spreekt vanzelf dat de selectie van de af te drukken inhoud en afbeeldingen, evenals het verkrijgen van de relevante wettelijke vergunningen voor de reproductie ervan, waar nodig, de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers blijft. Pixartprinting kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ongeoorloofd gebruik van afbeeldingen door gebruikers en voor elke soort schending van rechten van derden die daarop bestaan. De gebruiker vrijwaart Pixartprinting derhalve, en verbindt zich er uitdrukkelijk toe Pixartprinting te behoeden en schadeloos te stellen, van elke aansprakelijkheid jegens derden die aanspraak zouden kunnen maken op schending van intellectuele eigendomsrechten, aantasting van het imago, de eerbaarheid, de reputatie, de morele integriteit of in elk geval op enige geldelijke of niet-geldelijke schade die het gevolg is van het afdrukken van door de gebruiker geüploade afbeeldingen en inhoud.

5. Tenzij anders bepaald in deze bijzondere voorwaarden, zijn op de ontwerpdienst de Algemene Verkoop- en Servicevoorwaarden van Pixartprinting. Niettegenstaande het voorgaande, overeenkomstig art. 59 letter a) van de Consumentenwet, is het herroepingsrecht van de gebruiker uitgesloten als de ontwerpdienst van Pixartprinting de opdracht reeds volledig heeft uitgevoerd.
Rev. 15 – 12/03/2024

De "Verkoopvoorwaarden van Pixartprinting" gelden niet met terugwerkende kracht tot de herzieningsdatum.