Pixartprinting wil u updates sturen over aanbiedingen en nieuwe producten.
You are on the .be domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(EU)
CLOSE

Privacy Policy

Met dit beleid wenst Pixartprinting S.p.A. de gebruikers die de “www.pixartprinting.nl”  Website (hierna de “Website”) bezoeken, te informeren over het beleid inzake Bescherming van de Persoonsgegevens, met de nadruk op haar eigen engagement en zorg betreffende de bescherming van de privacy van de bezoekers van de Website. U wordt vriendelijk verzocht om ons Privacy Beleid, dat zowel van toepassing is als u naar de website gaat en er enkel op surft gebruik makend van onze diensten, zonder enig product te kopen, als wanneer u beslist om bepaalde aankopen te doen, te lezen.

U wordt eveneens verzocht om, indien dit nog niet het geval is, de Gebruiksvoorwaarden van de Website te lezen, aangezien zij ook belangrijke verwijzingen bevatten over de veiligheidssystemen die werden aangenomen door de Website.

Het surfen op de Website is gratis en vereist geen registratie, behoudens in bepaalde zones waar de gebruiker vrijblijvend en expliciet een reeks van gegevens kan bezorgen betreffende zijn persoon om toegang te krijgen tot specifiek geïndentificeerde diensten (bv. om te kunnen overgaan tot aankopen, te kunnen inschrijven op de nieuwsbrief of om informatie van ons te vragen, enz.). Indien de bezoeker daarom de intentie zou hebben om ons zijn persoonsgegevens te bezorgen om toegang te krijgen tot dergelijke bijkomende diensten, zal hij uitdrukkelijk geïnformeerd worden krachtens de Regelgeving nr. 196 van 30 juni 2003 “Code Bescherming persoonsgegevens” (de “Code”) en Verordening (EU) 2016/679 “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (de “Verordening”), samen met de melding (als wijze van voorbeeld) van de doelstellingen en methodes voor het gebruik van de gegevens door Pixartprinting S.p.A., alsook van het recht om ten allen tijde toegang te hebben tot de wissing van gegevens of de wijziging ervan te vragen. Elke verwijzing naar de Code in het Privacy Beleid, en op de Website in het algemeen, als geldig en toepasselijk moet beschouwd worden binnen de perken en in de mate dat de voornoemde regelgeving van kracht zal blijven na de implementatiedatum van de Verordening (25 mei 2018).
De website is niet geschikt voor kinderen onder de leeftijd van kinderen van zestien, dewelke ook geen account mogen aanmaken of op enige wijze hun persoonsgegevens mogen bezorgen.

Krachtens de Code en de Verordening, verschaft Pixartprinting S.p.A. de volgende informatie.

1. De Verwerkingsverantwoordelijke en de Gegevensverwerkers

De Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is Pixartprinting S.p.A., gevestigd in Via 1° Maggio 8, 30020, Quarto d’Altino (VE), Tax Code en BTW Registratie No. C 04061550275, geregistreerd in het Vennootschapsregister van Venetië nr. 04061550275, Aandelenkapitaal € 1.000.000.00 volledig volstort, email support@pixartprinting.com (hierna Pixartprinting”, de “Verwerkingsverantwoordelijke” of de “Onderneming”). 

Om exclusief organisatorische en functionele redenen, hebben wij bepaalde dienstverleners instrumenteel aangeduid voor het beheer van de Website als externe verwerkers van de persoonsgegevens van de gebruikers voor doeleinden die strikt verbonden zijn aan en verband houden met het uitvoeren van de diensten verleend door de Website, met inbegrip van de verkoop van producten.
Overeenkomstig Artikel 37 van de Verordening, kan de Functionaris voor Gegevensbescherming gecontacteerd worden door een email te verzenden naar: dpo@pixartprinting.com.

2. Types van verwerkte persoonsgegevens

Om toegang te hebben tot de Website, hoeft u niet over te gaan tot enige registratie. In de Website bevinden zich echter rubrieken die registratie of het gebruik van een gebruikersnaam en paswoord vereisen (bv. om te registreren in de klantenzone of om het online aankoopproces te finaliseren), of diensten waarvoor u uw gegevens moet verschaffen (bv. uw gegevens kunnen opgevraagd worden om toegang te krijgen tot nieuwsbriefdiensten, om ons te contacteren, enz.). Klik hier voor meer informatie.

Wat betreft de gegevens verbonden aan het surfen op de Website, zie ook het volgende punt 6 over de profileringstools gebruikt door de Website.

3. Vrijwillige aard van het verstrekken van de persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is over het algemeen optioneel. Enkel in bepaalde gevallen, kan het gebrek aan doorgeven van persoonsgegevens met zich meebrengen dat men geen toegang heeft tot bepaalde diensten en dat men niet kan bekomen wat gevraagd werd (bv. registratie – en het verschaffen van persoonlijke details, emailadres, postadres, details van de krediet/debetkaart of bankgegevens en telefoonnummer – is noodzakelijk om te kunnen overgaan tot de aankoop van online producten); het gebrek aan doorgeven van dergelijke gegevens kan overeenkomstig Pixartprinting ervan weerhouden om toegang te verlenen tot de Website diensten of om te antwoorden op verzoeken van gebruikers. De gegevens die af en toe gevraagd worden, zijn aangeduid in de gegevensverzamelingsformulieren die gevonden kunnen worden op de Website – en die bijvoorbeeld gemarkeerd zijn met een sterretje (*) – en de gevolgen van het gebrek aan het verschaffen van deze gegevens worden uiteengezet in de specifieke Privacyverklaringen die gevonden kunnen worden op de gegevensverzamelingspagina’s.

4. Doeleinden

De gegevens worden verzameld en verwerkt voor doeleinden die strikt verbonden zijn aan het gebruik van de Website en zijn diensten en online aankopen van producten. De doeleinden voor het gebruik van de gegevens zijn in detail uiteengezet in de specifieke Privacyverklaringen die door de Website worden voorzien in alle gevallen van gegevensverzameling. Wij verzoeken u bijgevolg om de Privacyverklaringen te lezen, die hier en daar de karakteristieken illustreren van de verwerking die gebeurt door Pixartprinting (bv. voor registratie voor de nieuwsbriefdienst, om toegang te krijgen tot de klantenzone, enz.). Uw gegevens zullen verwerkt worden in volledige overeenstemming met de privacyregelgeving.

5. Methode and duur van de gegevensverwerking en communicatiegebied

De gegevens kunnen zowel elektronisch als op papier verwerkt worden (bv. om aankopen te beheren op de Website). Pixartprinting garandeert de wettelijke en correcte verwerking van de persoonsgegevens die via de Website worden bezorgd, in volledige overeenstemming met de geldende regelgeving, alsook in maximale vertrouwelijkheid van de gegevens die verschaft worden op het ogenblik van de registratie. Al de verzamelde informatie wordt verzonden via een beveiligde connectie, mocht ze onderschept worden door vreemden.

Alle gegevens, verschaft door de gebruikers, zullen verwerkt worden gedurende de tijdspannes bepaald in de specifieke Privacyverklaringen die bezorgd worden op het ogenblik van de verzameling van de gegevens.

Wat betreft de bewaartermijnen van gegevens die gedetecteerd worden door het gebruik van profileringstools (bv. cookies), zie ons Cookie Beleid.

De gegevens zullen niet gecommuniceerd of verspreid worden aan derde partijen, behoudens binnen de perken en onder de voorwaarden die uitdrukkelijk uiteengezet zijn in de Privacyverklaring die bezorgd worden aan de gebruiker en onder voorbehoud van zijn voorafgaande toestemming.

Wanneer gegevens doorgegeven worden aan een afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke, zullen we deze verwerkingsverantwoordelijke voor u identificeren en zullen we verdere details verschaffen.

6. Linken naar andere websites

Deze Privacyverklaring wordt enkel ter beschikking gesteld voor de website www.pixartprinting.nl en niet voor de andere websites die door de gebruiker worden bezocht via connecterende linken. Pixartprinting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de persoonsgegevens die door de gebruikers worden verschaft aan externe subjecten of aan enige andere websites die gelinkt zijn aan deze Website.

7. "Profilering" en/of personaliseringstools

Pixartprinting voert geen enkele activiteit of promotionele en/of reclamecommunicatie uit zonder de voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

De Website gebruikt zowel “technische cookies” (d.i. om Website surfen en gebruik te faciliteren) als “profileringscookies” (d.i. om de gebruikers en hun gedragingen en voorkeuren te analyseren, en om hen op maat gemaakte advertenties te bezorgen).

Voor een gedetailleerde uitleg over cookies gebruikt door de Website, wordt u vriendelijk verzocht om ons Cookie Beleid te lezen.

8. Plaats van de gegevensverwerking

De gevallen van verwerking verbonden met de diensten geboden door de Website, worden uitgevoerd (i) op het kantoor van Pixartprinting, aangeduid onder punt 1 hierboven, en worden uitgevoerd door de personen belast met de verwerking door het Management Sales & Marketing, (ii) alsook door de ondernemingen die diensten verlenen in functie van het beheer van de Website, aangeduid als externe gegevensverwerkers. Een volledige lijst van externe gegevensverwerkers aangesteld door Pixartprinting kan opgevraagd worden bij de contactpersonen aangeduid onder punt 9 van het Privacy Beleid.

Teneinde onze website correct te beheren en onze contractuele verplichtingen na te komen, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, zoals Tunesië, de Verenigde Staten en San Marino.

De doorgifte van uw gegevens zal plaatsvinden in volledige overeenstemming met de waarborgen, de bepalingen en de rechten bepaald door de privacyregelgeving. U kan op eenvoudig verzoek (zie paragraaf 9 van de Privacyverklaring) meer informatie verkrijgen over de doorgifte van uw gegevens en over de waarborgen die gesteld werden voor hun bescherming.

9. Rechten van de betrokkenen

Door een communicatie, dat moet verzonden worden aan het emailadres support@pixartprinting.com, kan u te allen tijde de rechten, bepaald in de artikels 15 tot 23 van de Verordening, uitoefenen, met inbegrip van de kennis van welke gegevens we verwerken, de wijze en het doeleinde waarvoor/waarop we ze gebruiken, de toegang ertoe en de wijziging van de gegevens die u ons verschaft heeft of het wissen ervan, de vraag om het gebruik van uw gegevens te beperken, en de vraag van ontvangst of doorzenden van uw gegevens, steeds onderworpen aan de mogelijkheid tot wijziging van enige toestemmingen (indien u deze heeft gegeven).

Bijkomend, kan u steeds bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens die, in het bijzonder, gebeurt voor doeleinden van direct marketing of analyse van uw voorkeuren.

10. Wie te contacteren indien u een klacht wenst in te dienen

Wij herinneren er u aan dat, indien u niet tevreden zou zijn met de antwoorden van Pixartprinting (krachtens paragraaf 8) hierboven), u in ieder geval, indien u gelooft dat de verwerking met betrekking tot uw persoon de bepalingen schendt van de Verordening, een klacht kan indienen bij de Autoriteit voor de bescherming van uw persoonsgegevens (www.garanteprivacy.it)  , of bij de Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens van het land waar u gewoonlijk verblijft of werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvond.  

11. Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring wordt beheerst door de Verordening (EU) 679/2016 en door de nationale regelgevingen die van toepassing zijn op het specifieke geval, in de mate dat de voornoemde reglementeringen van kracht zullen blijven na de implementatiedatum van de Verordening (25 mei 2018).

De Verordening garandeert dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de fundamentele rechten en vrijheden, alsook de waardigheid van de betrokkene, in het bijzonder voor wat betreft de vertrouwelijkheid, de persoonlijke identiteit en het recht op bescherming van de persoonsgegevens.  

12. Herzieningsclausule

Pixartprinting behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te herzien, te amenderen of eenvoudigweg te updaten, in haar geheel of gedeeltelijk, naar eigen goeddunken, op elke manier en/of op elk tijdstip, zondernadeel, en eveneens omwille van de wijziging van wettelijke en regelgevende normen in het domein van bescherming van persoonsgegevens. Zoals het past, zullen de wijzigingen en updates van deze Privacyverklaring ter kennis gebracht worden van de gebruikers door (i) email verzonden naar de geregistreerde Website gebruikers en (ii) publicatie op de Homepagina van de Website, en zullen bindend zijn van zodra ze gepubliceerd en gecommuniceerd zijn. Wij verzoeken u overeenkomstig om regelmatig deze rubriek te bezoeken om de publicatie van de laatste en meest up-to-date Privacyverklaring na te gaan of om uw emailadres te raadplegen.

De volledige tekst van Verordening (EU) 679/2016 en Regelgeving Nr. 196 van 30 juni 2003 kan geraadpleegd worden op de website van de Italiaanse Autoriteit Gegevensbescherming www.garanteprivacy.it.

In het geval Pixartprinting persoonlijke informatie en persoonsgegevens zou bekomen, zal zij de gebruikers voorafgaandelijk informeren over de doeleinden waarvoor dergelijke gegevens opgevraagd warden en over de manier waarop ze gebruikt zullen worden. Indien noodzakelijk, zal Pixartprinting de specifieke toestemming bekomen van de gebruiker voor het gebruik van de gegevens. Bij wijze van voorbeeld, kunnen persoonsgegevens zoals voornaam, familienaam, telefoonnummer en emailadres opgevraagd worden, samen met andere informatie die de gebruiker aanvaardt te verschaffen door het invullen van een specifiek registratieformulier (bv. om toegang te krijgen tot de klantenzone op de Website). Pixartprinting zal de online verzamelde persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden zoals aangegeven op het ogenblik van de registratie.

De gegevens die betrekking hebben op de verbinding met en het surfen op de Website (zoals URI-Uniform Resource Identifier adressen van de opgevraagde bronnen, het ogenblik van het verzoek, de methode gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat in antwoord werd ontvangen, de numerieke code die de status van het door de server geleverde antwoord aanduidt (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en tot de omgeving van de computer van de gebruiker) worden verzameld voor de unieke doelstelling om anonieme statistische informatie te bekomen over het Website gebruik en om zijn correcte werking na te gaan, en worden onmiddellijk gewist na hun uitvoering.  De gegevens kunnen gebruikt worden om de verantwoordelijkheid te bepalen in het geval van mogelijke computermisdaden tegen deze Website: los van dit scenario, zullen de gegevens gewist worden eens de nodige tijd om de aangehaalde diensten uit te voeren op de Website verstreken is.

De verwerking van uw gegevens zal gebeuren krachten Artikel 6(1)(b) en (c) van de Verordening en, op basis van uw toestemming, krachtens Artikel 6(1)(a) van de Verordening, alsook ons gerechtvaardigd belang in het verstrekken van diensten via de Website en via loyauteitsprogramma’s voor gebruikers krachtens Artikel 6(1)(f) van de Verordening, Artikel 122 van de Code en Richtlijn 58/2002 (zoals overeenkomstig geamendeerd en aangevuld).

In ieder geval, zal de verwerking plaatsvinden in overeenstemming met de voorschriften bepaald in de geldende regelgevingen – zoals overeenkomstig geamendeerd en/of aangevuld – in dit verband uitgebracht door de Italiaanse Autoriteit Gegevensbescherming.

De toepasselijke privacywetgeving stelt dat er geen specifieke toestemming van u is vereist voor de doorgifte aan derde landen, aangezien uw gegevens worden doorgegeven naar een land dat een passend niveau van bescherming garandeert (Artikel 45 Verordening) of krachtens het aangaan van de passende waarborgen (Artikelen 46 en 47 van de Verordening), en in het bijzonder, krachtens het aangaan van bindende bedrijfsvoorschriften voor groeperingen van ondernemingen of standaardbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie, of onderschrijving van de waarborgen bepaald door de Privacy Shield Overeenkomst met de V.S.

Meer bepaald met betrekking tot:

- Tunesië, worden de gegevens doorgegeven op basis van standaard contractclausules, goedgekeurd door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 42, paragraaf 2 van de Verordening.

- de Verenigde Staten, worden de gegevens doorgegeven op basis van de overeenkomst, genaamd “EU-US Privacy Shield”, goedgekeurd door de Europese Commissie op 12 juli 2016, overeenkomstig artikel 41, paragraaf 2 van de Verordening.

Uw gegevens zullen overeenkomstig doorgegeven worden aan derde partijen in volledige overeenkomst met de waarborgen, de bepalingen en de rechten bepaald in de voornoemde wetten, zoals beter gespecifieerd in de specifieke Privacyverklaringen met betrekking tot de verzameling van uw gegevens op de Website. In ieder geval, kan u op eenvoudig verzoek (zie punt 9 van de Privacyverklaring) informatie bekomen over het bestaan van een adequaatheidsbesluit of over de passende waarborgen die werden genomen om de doorgifte van uw gegevens mogelijk te maken, alsook over de middelen die gebruikt werden om deze gegevens te bekomen of over de plaats waar ze ter beschikking werden gesteld.

Artikelen 15 tot 23 van de Verordening erkennen specifieke rechten, zoals:

 

-     het bekomen van uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw betreffende persoonsgegevens;

-     het bekomen van toegang tot uw persoonsgegevens en tot de informatie bepaald in Artikel 15 van de Verordening;

-     het bekomen van de rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging of op de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens;

-     het bekomen van de wissing van u betreffende persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging;

-     het bekomen van de beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens;

-     het in kennis gesteld worden van enige rectificatie of wissing of beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens;

-     de u betreffende persoonsgegevens krijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;

-     om van met uw specifieke situatie verband houdende redenen ten allen tijde bezwaar te uiten tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens;

-     Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit.

Specifiek onaangetast, is uw recht om ten allen tijde elke toestemming tot gegevensverwerking die u zou gegeven hebben in verband met onze analyse activiteiten te herroepen.

Bovendien bent u, krachtens Artikel 21 van de Verordening, gemachtigd om van met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te uiten tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, uitgevoerd in het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke krachtens artikel 6(1)(f) van de Verordening, alsook voor direct marketing doeleinden.

U vindt de volledige lijst van uw rechten op www.garanteprivacy.it .
De producten worden aan uw winkelwagentje toegevoegd.
Project

Hallo! U heeft producten in uw winkelwagentje: wat wilt u doen?

De producten zijn toegevoegd! De leverdata zijn bijgewerkt. Ga naar de winkelwagen