close

FAQ

Welke voordelen biedt het PIXARTPRO programma?
PIXARTPRO biedt:
1. De mogelijkheid om elke maand een PIXARTPRO waardebon te krijgen, die evenredig is aan wat u de maand ervoor heeft uitgegeven: de eerste dag van elke maand beloont Pixartprinting u met een waardebon berekend op basis van hetgeen u de vorige maand heeft besteed. Als u de eerste bestedingsdrempel haalt (€ 1), krijgt u een waardebon gelijk aan hetgeen u de vorige maand heeft besteed vermenigvuldigd met het percentage dat bij de drempel hoort (zie de bestedingsdrempels in de tabel). De maandelijkse uitgaven, op basis waarvan de waardebon wordt aangemaakt voor de volgende maand, worden berekend aan de hand van de som van de bedragen (na aftrek van kortingen of andere waardebonnen, btw, verzend- en verpakkingskosten) van de opdrachten die in die maand zijn betaald en verzonden en ontvangen.
Bijvoorbeeld: als u € 5000 heeft besteed in mei, krijgt u op 1 juni van PIXARTPRO een waardebon van € 500 die u tot 30 juni kunt gebruiken voor aankopen bij Pixartprinting.
2. Toegang tot exclusieve diensten om uw werk nog gemakkelijker te maken: u heeft recht op gratis diensten en voordelen, speciaal voor professionals in de grafische vormgeving. Blijf op de hoogte en controleer regelmatig de speciaal voor u ontworpen diensten op uw persoonlijke pagina, wij ontwerpen voortdurend nieuwe diensten op basis van uw behoeften en wensen.
Wat is de PIXARTPRO waardebon?
De PIXARTPRO waardebon is een waardebon die u op de eerste dag van elke maand krijgt, als u een van de vier maandelijkse bestedingsdrempels heeft gehaald.
1. HOE WORDT DE PIXARTPRO WAARDEBON AANGEMAAKT?
Hoe wordt de PIXARTPRO waardebon aangemaakt?
Op de laatste dag van elke maand wordt het totaalbedrag berekend van de maandelijkse uitgaven, op basis waarvan de eventuele PIXARTPRO waardebon wordt aangemaakt (als het totaalbedrag ten minste de eerste drempel van het programma haalt).  Om het totaalbedrag van de maandelijkse uitgaven te berekenen, worden de bedragen opgeteld van de opdrachten die zijn betaald, verzonden en afgeleverd in die maand, na aftrek van kortingen of andere waardebonnen, btw, verzend- en verpakkingskosten.
Bijvoorbeeld: voor de berekening van de maandelijkse uitgaven van de maand mei, op basis waarvan eventueel een PIXARTPRO waardebon wordt aangemaakt voor juni, worden alleen de bedragen gebruikt na aftrek van kortingen of andere waardebonnen, btw, verzend- en verpakkingskosten, van opdrachten die zijn betaald, verzonden en afgeleverd in mei.
U ontvangt maar één PIXARTPRO waardebon per maand. Dit betekent dat de waardebonnen van de verschillende drempels niet bij elkaar opgeteld worden. Als u dus de hoogste drempel heeft gehaald, houdt dit niet in dat de waardebonnen van de voorafgaande drempels bij elkaar opgeteld worden. U ontvangt dan alleen de waardebon van de hoogste drempel. Elke drempel heeft zijn eigen waardebon, waar de waardebonnen van de lagere drempels niet onder vallen.
Is het mogelijk om de bedragen van verschillende accounts bij elkaar op te tellen voor een PIXARTPRO waardebon?
Nee, het is niet mogelijk om de bedragen van verschillende accounts bij elkaar op te tellen, ook niet als die van dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf zijn. U zult alle bestellingen met dezelfde account moeten doen.
Waar kan ik controleren hoeveel ik heb uitgegeven in de maand voor de berekening van de PIXARTPRO waardebon?
Op uw persoonlijke pagina, in het gedeelte PIXARTPRO, kunt u altijd het werkelijke bedrag en het bedrag van de lopende opdrachten controleren. Het werkelijke bedrag geeft de som van de bedragen (na aftrek van kortingen of waardebonnen, btw, verzend- en verpakkingskosten) aan van opdrachten die zijn verzonden en ontvangen in de huidige maand. Op basis van dit bedrag wordt eventueel uw waardebon aangemaakt. Het bedrag van de lopende opdrachten geeft de som van de bedragen (na aftrek van kortingen of waardebonnen, btw, verzend- en verpakkingskosten) aan van de nog niet verzonden opdrachten met gekozen afleverdatum in de huidige maand. Onthoud dat de waardebonnen uitsluitend worden berekend op basis van het werkelijke bedrag: daarom is het belangrijk dat u overgaat tot de betaling en het goede bestand uploadt, zodat uw opdrachten kunnen worden gedrukt en verzonden in de desbetreffende maand.
Waar vind ik de geplande leverdatum van een bestelling?
Voor het bestellen
Wanneer u het product heeft gekozen en voordat u het in uw winkelwagen doet, kunt u de indicatieve leverdatum kiezen.
Als u het product in uw winkelwagen heeft gedaan, kunt u - voordat u de bestelling bevestigt - in het overzicht de indicatieve leverdatum zien voor elke opdracht.
Na het bestellen
Wanneer u het bestand heeft geüpload en betaald, kunt u op uw persoonlijke pagina in het deel “geplaatste bestellingen” klikken op het bestelnummer naast de status van het bestand om de geplande leverdatum voor elke opdracht te zien.
Waar kan ik controleren of de opdracht is verzonden?
Pixartprinting stuurt u een mailtje als uw opdracht is verzonden. Daarbij kunt u op uw persoonlijke pagina in het gedeelte “geplaatste bestellingen” controleren of uw opdracht is verzonden.
Wat gebeurt er als ik vandaag bestel (bijv. 28 maart), maar de afleverdatum van de producten in de volgende maand ligt (bijv. 2 april)?
U heeft bijvoorbeeld een bestelling geplaatst op 28 maart met twee opdrachten: de ene opdracht heeft als geplande leverdatum 30 maart en de ander 2 april. In zo'n geval zal de eerste opdracht, wanneer die daadwerkelijk is verstuurd, meetellen voor de PIXARTPRO waardebon die te gebruiken is in april (indien ten minste de eerste drempel wordt gehaald), terwijl de tweede opdracht zal meetellen voor de waardebon voor mei (omdat de geplande leverdatum in april ligt).
2. DE PIXARTPRO WAARDEBON GEBRUIKEN
Heeft de PIXARTPRO waardebon een vervaldatum? Welke?
De PIXARTPRO waardebon is een maand geldig en vervalt aan het einde van de maand waarin hij is aangemaakt.
Bijv. de PIXARTPRO waardebon die u op 1 april ontvangt, vervalt op 30 april.
Waar kan ik het totaalbedrag van mijn PIXARTPRO waardebon zien en het overzicht van de transacties?
Op uw persoonlijke pagina in het gedeelte PIXARTPRO kunt u alle transacties horende bij de PIXARTPRO waardebon zien en het saldo van de maand controleren.
Mag ik besluiten om de PIXARTPRO waardebon niet te gebruiken?
Tijdens het bestellen kunt u besluiten om de PIXARTPRO waardebon niet te gebruiken, zodat u hem bij een volgende bestelling kunt gebruiken. Let op: gebruik de bon wel in de maand waarin hij is aangemaakt, voordat hij vervalt.
Mag ik de PIXARTPRO waardebon gebruiken voor slechts een paar opdrachten in mijn bestelling?
Nee, de waardebon geldt voor de hele bestelling. Als u besluit de waardebon te gebruiken voor een bestelling, bent u verplicht hem te gebruiken voor alle opdrachten en wordt hij automatisch verdeeld over de opdrachten in de bestelling. Onthoud dat het minimale bedrag per opdracht € 1 is.
Kan ik de PIXARTPRO waardebon gebruiken in combinatie met een actie?
Ja, u kunt de PIXARTPRO waardebon gebruiken in combinatie met acties.
Mijn btw-nummer is onlangs veranderd en in mijn andere account had ik PIXARTPRO krediet, kunnen jullie dat overzetten naar mijn nieuwe account?
Het is niet mogelijk om de bedragen op te tellen of over te zetten naar andere btw-nummers, ook niet als die van dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf zijn.
3. TOEGANG TOT HET PROGRAMMA
Wie worden toegelaten tot het PIXARTPRO programma?
Klanten die geregistreerd staan als bedrijf of freelancer, met btw-nummer, worden toegelaten tot het PIXARTPRO programma, op voorwaarde dat ze in een van de volgende branches werken:
  • Communicatiebureaus
  • Grafische vormgeving
  • Drukkerijen
  • Beursinrichting
Pixartprinting controleert de juistheid en de waarheidsgetrouwheid van de verschafte informatie. Daarom kan het na uw registratie 2-3 werkdagen duren, voordat het PIXARTPRO programma actief is in uw account.
Verder worden de klanten die deelnemen aan het loyaliteitsprogramma STARWAY(R) altijd automatisch toegelaten tot het PIXARTPRO programma.
Ik heb geen btw-nummer, kan ik deelnemen aan het PIXARTPRO programma?
Nee, alleen professionals met een btw-nummer kunnen deelnemen aan het PIXARTPRO programma.
Hoe kan ik deelnemen aan het PIXARTPRO programma?
Op moment van registratie schrijft Pixartprinting klanten direct in in het PIXARTPRO programma.
Elke deelname geschiedt op individuele basis en is verbonden aan een enkele klantcode, en die klant is de enige houder van de inschrijving. Meerdere inschrijvingen in het programma zijn niet toegestaan.

Pixartprinting controleert altijd de juistheid van de verschafte informatie.
Pixartprinting mag te allen tijde de deelname aan het PIXARTPRO programma onderbreken bij onjuist of frauduleus gedrag van een deelnemer.
Hoe vernieuw ik mijn deelname aan het PIXARTPRO programma? Heeft het programma een vervaldatum?
Het is niet nodig om uw deelname aan het PIXARTPRO programma te vernieuwen, aangezien het programma geen vervaldatum heeft.
Ik heb de eerste drempel niet gehaald, die nodig is om een PIXARTPRO waardebon te krijgen. Kan ik nog deelnemen aan het PIXARTPRO programma?
Zeker, u heeft geen recht op de maandelijkse PIXARTPRO waardebon omdat u de drempel niet heeft gehaald, maar dit houdt niet in dat u niet meer mee mag doen aan het programma.
Moet ik inschrijfkosten betalen voor het PIXARTPRO programma?
Nee, u hoeft geen inschrijfkosten te betalen.
close

VOORWAARDEN EN MODALITEITEN

Deze voorwaarden en modaliteiten gelden voor het 'PIXARTPRO' discountprogramma (hierna: 'PIXARTPRO') dat door Pixartprinting S.p.A., een eenpersoonsvennootschap onder leiding en coördinatie van Cimpress plc, met maatschappelijke zetel in Italië, Via 1 Maggio, 8, 30020 - Quarto d'Altino (VE) (hierna: 'Pixartprinting' wordt aangeboden aan welbepaalde categorieën van haar cliënten, hierna nader aangeduid.

A. DEFINITIES
1) De hierna gebezigde termen en uitdrukkingen hebben de betekenis die hierna nader is aangegeven, met dien verstande dat woorden die in het enkelvoud voorkomen ook in het meervoud kunnen worden verstaan, en vice versa.

“Waardebon”: de waardebon die Pixartprinting aan Actieve Leden die het minimum aantal Producten als voorzien in punt D) van deze Voorwaarden en Modaliteiten.

“Cliënt”: eender welke vennootschap, onderneming, vereniging, professional of privépersoon die zich op de website van Pixartprinting heeft geregistreerd en via de site voor de uitoefening van zijn of haar eigen beroepsactiviteit Producten aankoopt.

“Actief Lid”: een cliënt die reeds deelneemt aan het 'Starway' programma van Pixartprinting of geregistreerd is onder een van volgende categorieën: (i) communicatiebureau, (ii) grafisch ontwerpbureau, (iii) typografie of (iv) event management & beursorganisatie.

“Producten”: de door de Cliënt via de website van Pixartprinting bestelde en geleverde producten en diensten.

B. VOORWERP VAN HET PIXARTPRO-DISCOUNTPROGRAMMA
1) PIXARTPRO is een programma dat zich uitsluitend richt tot de Cliënten van Pixartprinting die voldoen aan de voorwaarden om als Actieve Leden te worden aangemerkt en waarbij hun de mogelijkheid wordt geboden om Waardebonnen te bekomen voor de latere aanschaf van Producten, mits de minimumafnamen als bepaald in punt D) van deze Voorwaarden en Modaliteiten zijn behaald.

2) Deelname aan het PIXARTPRO-discountprogramma is volledig gratis.

C. TOETREDING, REGISTRATIE EN BEËINDIGING
1) Aan Cliënten die voldoen aan de voorwaarden om als Actieve Leden te worden aangemerkt wordt de status van 'Actief Lid' toegekend. Deze erkenning wordt per elektronische post meegedeeld en om de deelname aan het PIXARTPRO-discountprogramma te activeren dient de Cliënt via de door Pixartprinting vooropgestelde procedure zijn aanvaarding van voorliggende Voorwaarden en Modaliteiten te bevestigen.

2) Het is niet mogelijk meer dan eens op het programma in te schrijven. Elke toetreding gebeurt op individuele basis en is verbonden aan een code die wordt toegekend aan elke afzonderlijke Cliënt, die als enige de aangeboden voordelen kan genieten.

3) Actieve Leden die hun deelname aan het PIXARTPRO-discountprogramma wensen te stop te zetten kunnen dit aan Pixartprinting melden op volgend adres: support@pixartprinting.com. Na het doorlopen van deze procedure komen alle aan het PIXARTPRO-discountprogramma verbonden voordelen en voorrechten te vervallen.

4) In ieder geval beschikt Pixartprinting over de mogelijkheid om de deelname aan het PIXARTPRO-discountprogramma op te schorten in geval van niet-naleving van deze Voorwaarden en Modaliteiten, van onjuiste verklaringen m.b.t. het behoren tot de categorieën die gelden als voorwaarde om als Actief Lid te worden aangemerkt, van geschil van eender welke aard met Pixartprinting en verder wanneer een gedrag of handelwijze van een deelnemer als unfair of bedrieglijk wordt bestempeld, waarbij ook de status van Actief Lid van de betrokkene zal worden opgeheven. In dergelijk geval zullen alle aan het PIXARTPRO-discountprogramma verbonden voordelen en voorrechten met onmiddellijke uitwerking komen te vervallen.

D. VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN WAARDEBONNEN
1) Wanneer binnen een bepaalde kalendermaand minimumafnamen worden behaald kent Pixartprinting aan het betrokken Actief Lid een Waardebon toe die recht geef op een korting op de producten die in de loop van de daaropvolgende maand worden gekocht, en dit volgens de hierna vermelde modaliteiten:

Maandelijkse minimumafname Bedrag waardebon
€ 1 - 499,99 € 2,5% van de maanduitgave
0,025 € - 12,5 €
€ 500 - 1.499,99 € 5% van de maanduitgave
25€ - 75€
1500 - 4999,99 € 7,5% van de maanduitgave
112,5€ - 375€
€ 5000 + 10% van de maanduitgave
>=500€

Indien de minimumafname niet werd behaald in de loop van een gegeven maand wordt geen Waardebon toegekend.

2) Het behalen van een van de mogelijke niveaus van minimumafname en de daarmee gepaard gaande toekenning van een Waardebon houdt automatisch in dat de voordelen van de Waardebon of Waardebonnen toegekend voor de een lager niveau of lagere niveaus van maanduitgaven als opgebruikt wordt beschouwd en niet andermaal kunnen worden opgevraagd.

3) De maandelijkse minimumafname wordt berekend op basis van de nettowaarde van de Producten die door het Actief Lid werden aangekocht, en zodoende na aftrek van de daarop toepasselijke belastingen en heffingen, de vervoer- en verpakkingskosten en de kortingen van eender welke aard die door Pixartprinting worden gehanteerd (promoties, promocode, bonnen, de Waardebonnen zelf, enz.). Komen uitsluitend in aanmerking, aankopen van Producten die (i) waarvan de prijs door het Actief Lid is betaald, (ii) waarbij een leveringsdatum is voorzien die valt in de maand die als referentie wordt genomen voor de berekening van (het niveau van) de minimumafname en die bovendien (iii) door Pixartprinting in de loop van diezelfde maand worden verstuurd met het oog op de levering; aankopen waarvan de leveringsdatum is voorzien in de loop van de maand volgend op deze waarop de berekening betrekking heeft worden in aanmerking genomen voor de berekening van de minimumafname van de volgende maand.

4) Eens de deelname aan het PIXARTPRO-discountprogramma is geactiveerd zal op de persoonlijke webpagina van de Cliënt een teller verschijnen die de waarde aangeeft van alle Producten die in de loop van de lopende maand werden gekocht met melding van het niveau van de maandelijkse minimumafname zodra dit is behaald.

5) Bij het einde van elke maand (zijnde 23:00 u op de laatste dag van de maand) wordt met het oog op de berekening van de Waardebon de optelling gemaakt van alle maanduitgaven. De Cliënt aanvaardt dat het cijfer dat de teller aangeeft bindend is wat de waardering betreft van de in de loop van de afgelopen maand gedane aankopen en zodoende voor de gebeurlijke toekenning van de Waardebon.

6) Voor de berekening van de Waardebon kunnen de bedragen van verschillende accounts, ook al staan die op naam van dezelfde persoon, niet worden opgeteld.

E. GELDIGHEID EN MODALITEITEN INZAKE GEBRUIK VAN DE WAARDEBON
1) De door Pixartprinting als geldig erkende Waardebon blijft geldig gedurende één maand en kan door het Actief Lid enkel worden gebruikt voor de aankoop van Producten in de loop van de maand volgend op deze waarin de berekening heeft plaatsgevonden. Na het verstrijken van de geldigheidsperiode is de Waardebon niet meer geldig en kan hij niet meer door het Actief Lid worden gebruikt.

2) Om de kortingen die van toepassing zijn te genieten dient het Actief Lid de Waardebon in te leggen op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling van het gekozen Product; de Waardebon zal in rekening worden gebracht waarbij het volledige beschikbare bedrag zal worden gespreid over de order, met dien verstande het dat per item nooit minder dan 1 euro in rekening kan worden gebracht.

3) De waardebon kan niet worden ingewisseld voor geld en kan niet worden overgedragen aan derden.

4) In geval van betwisting die door Pixartprinting wordt aanvaard of van annulatie van een bestelling die recht gaf op een Waardebon, zal de Waardebon opnieuw aan het Actief Lid worden gecrediteerd, mits de termijn om er gebruik van te maken inmiddels niet is verstreken.

F. WIJZIGINGEN AAN HET PIXARTPRO-DISCOUNTPROGRAMMA EN SLOTBEPALINGEN
1) Het PIXARTPRO-discountprogramma wordt geïmplementeerd conform de mededelingen die door Pixartprinting aan de Cliënten worden gedaan en verder op basis van wat bij tijd en wijle zal worden bepaald in de Voorwaarden en Modaliteiten die kunnen worden geraadpleegd in de rubriek PIXARTPRO van de website van Pixartprinting.

2) Pixartprinting behoudt zich te allen tijde het recht voor om PIXARTPRO-discountprogramma structureel en inhoudelijk aan te passen en wijzigingen in te voeren op het vlak van de toetredingsvoorwaarden, de voordelen, de aanbiedingen en andere kenmerken van het programma zoals beschreven in voorliggende Voorwaarden en Modaliteiten, of nog om op eender welk ogenblik het PIXARTPRO-discountprogramma, weze het wat één, een aantal of een bepaalde groep Actieve Leden betreft, op te schorten, nu het om een tegemoetkoming gaat die kosteloos en voor promotionele doeleinden wordt gedaan, die geen deel uitmaakt van de overeenkomsten die betrekking hebben op afzonderlijke bestellingen en die los staat van de contractuele betrekkingen tussen Pixartprinting en de Cliënt in hun geheel.

3) Pixartprinting zal de Actieve Leden naar beste vermogen informeren over eventuele wezenlijke wijzigingen op het punt van het PIXARTPRO-discountprogramma en aan de Voorwaarden en Modaliteiten. Actieve Leden dienen kennis te nemen van deze wijzigingen en updates door met regelmaat de rubriek Voorwaarden en Modaliteiten van PIXARTPRO te bezoeken. De omstandigheid dat en Actief Lid blijft deelnemen aan het PIXARTPRO-discountprogramma zal beschouwd worden als een aanvaarding van wijzigingen die desgevallend werden doorgevoerd.

G. ALGEMENE BEPALINGEN
1) Pixartprinting is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade als gevolg van het toevoegen van een voorspelling of een wijziging van de kenmerken van het PIXARTPRO-programma, tenzij het opzet of grove nalatigheid betreft.

2) Voor elke vorm van communicatie met betrekking tot het PIXARTPRO-programma moet elk actief lid contact opnemen met de klantenservice van Pixartprinting en daarbij zijn klantnummer doorgeven.

H. TOEPASSELIJK RECHT, JURISDICTIE EN BEVOEGDE RECHTBANK. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING
1) Deze algemene voorwaarden vallen onder het Italiaanse recht. Voor alle bestellingen die worden geplaatst door personen die als consument kunnen worden aangemerkt, is de consumentenwetgeving van toepassing die geldt in het land waar de klant woont of wettelijk gevestigd is.

2) Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van deze algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder de bevoegdheid

- van de rechtbank van Venetië (Italië), in het geval van aankopen door klanten die niet als consument kunnen worden aangemerkt; of
- van de rechtbank in de woonplaats van de klant, in het geval van aankopen door klanten die als consument kunnen worden aangemerkt.

3) Consumenten woonachtig in de Europese Unie moeten op de hoogte zijn van het feit dat de Europese Commissie een online platform heeft opgericht met een alternatieve geschillenbeslechting. Dit instrument mag door de Europese consument worden gebruikt voor buitengerechtelijke beslechting van elk geschil dat verband houdt met en/of voortvloeit uit verkoopcontracten van online goederen en diensten. Dientengevolge en behoudens hetgeen genoemd in deel H, kan de klant die aankopen doet in de hoedanigheid van consument dit platform gebruiken om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit het online overeengekomen contract met Pixartprinting. Het platform is beschikbaar via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.

Rev. n. 1 - 09/03/2020
Deze voorwaarden en modaliteiten 'PIXARTPRO' gelden niet met terugwerkende kracht tot de herzieningsdatum.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief voor 25% korting op uw eerste bestelling

Ongeldig e-mailadres

Geachte klant,

U bent al ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Wij wensen u veel plezier op onze website.

Accepteer de privacyvoorwaarden
Inschrijving succesvol!
Wij zijn gespecialiseerd in online printdiensten op maat: catalogi, tijdschriften, etiketten en stickers, verpakkingen, flyers, producten van groot formaat en nog veel meer.
KWALITEIT
KWALITEIT
Wij streven naar de hoogste kwaliteit: wij garanderen uitstekende service, afdruk in HD, mooi afgewerkte vormen en verpakkingen, en de beste materialen.
BESTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING
BESTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING
We investeren voortdurend in technologie en nieuwe machines: zo kunnen we op de meest efficiënte manier grote hoeveelheden drukken en de beste prijzen garanderen.
100% TEVREDENHEIDS-<br>GARANTIE
100% TEVREDENHEIDS-
GARANTIE
We bieden 100% tevredenheidsgarantie. Als u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent met het resultaat, lossen we het samen op: met een herdruk of bijschrijving van tegoed in uw account en in sommige gevallen een volledige vergoeding van de bestelling.
PROFESSIONELE ADVISEURS
PROFESSIONELE ADVISEURS
Onze gekwalificeerde medewerkers geven u in uw eigen taal advies en ondersteuning in alle fasen van de aankoop, via e-mail, telefoon, chat en social media.
Pixartprinting ontwierp
PIXARTPRO
Voor professionals in de grafische vormgeving
Het programma speciaal voor communicatiebureaus, grafisch ontwerpers en drukkers dat u beloont met exclusieve voordelen en diensten.
elke maand geven we u een deel van uw uitgaven terug
Waardebon
2,5%
Bij besteding van
€ 1 - 499,99 €
Waardebon
5%
Bij besteding van
€ 500 - 1.499,99 €
Waardebon
7,5%
Bij besteding van
1500 - 4999,99 €
Waardebon
10%
Bij besteding van
€ 5000 of meer
Het is simpel! Besteed minstens € 1 in de loop van de maand en wij belonen u met een waardebon die u de volgende maand kunt gebruiken.
OP MAAT VOOR U
Pixartprinting ontwikkelt voortdurend diensten die zijn afgestemd op uw wensen, zodat uw bedrijfsvoering nog makkelijker en sneller gaat.
aangepaste afzender en anoniem pakket
aangepaste afzender en anoniem pakket
Als u rechtstreeks aan uw klanten wilt leveren, kunt u gratis voor een anoniem pakket kiezen en zelf de naam en het adres van de afzender aangeven.
neutrale monsterpakketten
neutrale monsterpakketten
We stellen u een reeks monsterpakketten ter beschikking, ook zonder het Pixartprinting-logo, om samen met uw klanten de producten te kiezen die het best bij uw project passen.
file check
file check
Een extra zekerheid die we gratis aanbieden: elk bestand krijgt een FILE CHECK, een kosteloze automatische controle in realtime om direct te checken of er problemen zijn.
bestellingen volgen
bestellingen volgen
Dankzij onze volgservice kunt u de staat van uw bestelling controleren, vanaf het moment van aankoop tot en met de aflevering.
ons assortiment biedt oplossingen voor alle communicatiewensen
Met meer dan 3 miljoen volledig personaliseerbare producten kunt u uw aanbod tegen de beste prijzen uitbreiden en aan alle wensen van uw klanten voldoen.
klein formaat
Piccolo Formato
U kunt elk detail zelf bepalen: gecoat papier, ongecoat of een van onze gecacheerde papiersoorten; het beste gewicht voor uw materiaal; de bindwijze (van eenvoudig geniet gebonden tot paperback gestikt gebonden) en talloze afwerkingen zoals klassieke laminering of soft touch, afgeronde hoeken, warmdruk in goud of zilver, blinddruk en gepersonaliseerde vormen.
groot formaat
Piccolo Formato
Wij denken en drukken groot: spandoeken en pvc banners, stickers voor vlakke oppervlakken en etalages, Forex® panelen, affiches, beursdisplays, gazebo's en nog veel meer.
materialen
Piccolo Formato
Niet alleen papier! Dankzij onze technologie kunnen we drukken op pvc, Plexiglas®, textiel, canvas, tape, aluminium, karton en Forex® en garanderen we kwaliteit en duurzaamheid.
BESTELLEN GAAT MAKKELIJK EN SNEL
1
Stel uw product samen
2
Kies de hoeveelheid en de leverdatum
3
Reken af
4
Upload het bestand