You are on the .be domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(EU)
CLOSE
Privacyverklaring
a) Verwerkingsverantwoordelijke

Pixartprinting S.p.A., gevestigd in Via 1° Maggio 8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Italië, met emailadres info.amministrazione@pixartprinting.com (“Pixartprinting”), is de onderneming die, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt via de website www.pixartprinting.nl (“Website”), krachtens Verordening (EU) 679/2016 Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Verordening”).

b) Verwerkingsdoeleinden

De gegevens die u ons bezorgt door dit elektronische formulier in te vullen, alsook alle gegevens in verband met uw aankopen, zijn noodzakelijk om:

(1) te registreren op de website, uw persoonlijke account aan te maken en u toegang te verschaffen tot de klantenzones en tot de “Starway” klantenbindingprogramma’s en “PixartPro”;

(2) u toe te laten producten te kopen op de website en al uw aankooporders te beheren, samen met de verwante contractuele relatie die met u werd afgesloten; en[;

(3) te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (belastinggerelateerd, bv., of in functie van facturatie, archivering en boekhoudarchieven) en de rechten uit te oefenen die voortvloeien uit de overeenkomst die met u werd afgesloten.

Na uw voorafgaande toestemming, kunnen uw gegevens – samen met alle andere gegevens die we kunnen afleiden uit de surfgegevens, via een analyse van uw aankopen en websitegebruik – bovendien verwerkt worden om:

(4) uw interesses, uw aankoopvoorkeuren en uw surfgedrag op de website te analyseren teneinde ons commercieel – en dienstgerelateerd aanbod en uw surfervaring te verbeteren of om u aanbiedingen te doen in de lijn van uw interesses; alsook om

(5) u op de hoogte te houden – via telefoon, post, een operator of elektronische tools (bv. nieuwsbrief, email, sms, directe berichten, posts, berichten of communicaties van sociale media initiatieven enz.) – over onze producten, diensten (bv. aankoopmethodes, thuisleveringen, enz.) of initiatieven (bv. wedstrijden), met inbegrip van het u bezorgen van reclame en promotiemateriaal, om ook marktonderzoeken te voeren, via communicaties op maat, gebaseerd op uw interesses en uw aankoopgewoonten.

De juridische gronden om uw gegevens te verwerken zullen de uitvoering van de contractuele relatie zijn, ons gerechtvaardigd belang om u diensten te verlenen en om de onze website te verbeteren, conformde gerelateerde wettelijke verplichtingen en uw toestemming, indien van toepassing (zie paragraaf c). De verwerking zal gebeuren conform de bepalingen van de geldende regelgeving – zoals later geamendeerd en/of aangevuld – die in dit verband zal uitgevaardigd zijn door de Italiaanse Autoriteit Gegevensbescherming.

De inhoud van het aankoopcontract is gearchiveerd door Pixartprinting en kan opgevraagd worden, samen met een kopij van de verkoopsvoorwaarden, door een communicatie die verzonden moet worden aan de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf i) van de Privacyverklaring. De details met betrekking tot de meest recente bestellingen zijn beschikbaar in uw Klantenzone.

c) Toestemming

Teneinde uw interesses en uw aankoop- en websitegebruiksvoorkeuren te kennen (en hierdoor ons commercieel aanbod en dienste te verbeteren of u aanbiedingen te doen in de lijn van uw interesses), u op de hoogte te houden over onze producten, diensten en initiatieven, u reclame en promotiemateriaal, eveneens op maat, te bezorgen, of marktonderzoeken te voeren (doeleinden 4 en 5), hebben wij uw expliciete toestemming nodig. Indien u geen toestemming wenst te geven, kan u toch op de website registreren en verder gaan met uw aankopen (doeleinden 1, 2 en 3). Uw toestemming kan gratis herroepen worden (zie paragraaf i) van de Privacyverklaring), onverminderd het wettelijk karakter van de verwerking voorafgaand aan de herroeping, door een schrijven te richten aan info.amministrazione@pixartprinting.com

Er dient aan herinnerd te worden dat, indien u de toestemming zou herroepen voor contactactiviteiten voor reclame/promotionele communicaties op maat, en eveneens voor marktonderzoeken (doeleinde 5), u hoe dan ook niet langer enig type van communicatie zou ontvangen.

d) Verplichte gegevens en optionele gegevens

Wij vragen u om ons alle gegevens, aangeduid als “verplicht” te bezorgen, aangezien zij noodzakelijk zijn voor de registratie of voor het beheer van enige aankoop door u; in geval u deze niet of onvolledig invult, kan de registratie of uw aankoop niet afgerond worden. Het niet invullen van de gegevens, aangeduid als “optioneel” , zal ons enkel verhinderen om deze gegevens te gebruiken voor de doeleinden voor dewelke u uw toestemming gaf.

e) Verwerkingsmethodes

Uw gegevens zullen hoofdzakelijk elektronisch verwerkt worden om uw registratie en uw aankooporders te beheren, en om u kortingen voor geregistreerde gebruikers toe te kennen, rekening houdend met uw uitgavevolumes (het totaal van uw aankopen), krachtens de voorwaarden bepaald door de “Starway” en “PixartPro” programma’s.

Indien u ons uw toestemming geeft, zullen wij in staat zijn om uw gegevens te analyseren (bv. gegevens rond aankopen, websitegebruik – met inbegrip van de pagina’s die u bezoekt, de producten die u in uw winkelmandje toevoegt, enz.), om uw smaken en wensen te achterhalen, en hierdoor onszelf te verbeteren en staat te zijn om u eveneens aanbiedingen op maat te versturen. Meer bepaald, indien u ons uw toestemming geeft om uw gegevens te gebruiken voor doeleinden 4 en 5, zullen uw gegevens georganiseerd en uitgewerkt worden op automatische wijze, ons toelatend uw aankoopgewoontes en websitegebruik te leren kennen (door bv. na te gaan welke producten u heeft aangekocht), ons commercieel aanbod aan te passen en, indien nodig, u op de hoogte te houden via communicaties op maat (met inbegrip van nieuwsbrieven of sociale media) van onze producten (bv. laatste nieuws), diensten (bv. aankoopmethodes, thuisleveringen, enz.) en initiatieven (bv. wedstrijden) of u promoties en/of kortingen te verzenden die aansluiten bij uw smaken en interesses, en om eveneens deel te nemen aan marktonderzoeken (bv. via telefonisch contact, email, enz.).

Wij wensen te verduidelijken dat niet al onze analyses van uw gegevens en voorkeuren exclusief in geautomatiseerde vorm zullen plaatsvinden, maar steeds de interventie en beoordeling zullen inhouden van onze mensen belast met de verwerking.
Indien u ervoor opteert om ons uw mening te bezorgen over onze producten en diensten door een enquête in te vullen die u bezorgd wordt, kan uw beoordeling gepubliceerd worden op de Website teneinde de kwaliteit van onze diensten te waarborgen en anderen te helpen in hun aankopen.

De gegevens zullen altijd verwerkt worden in overeenstemming met de geldende regelgeving, en in ieder geval op dergelijke wijze dat hun veiligheid en vertrouwelijkheid gegarandeerd is en dat gegarandeerd wordt dat ze niet verspreid of oneigenlijk gebruikt worden, of gewijzigd of vernietigd worden.

f) Bewaartermijn

Uw gegevens zullen verwerkt worden gedurende de geldigheid van uw registratie op de website en op basis van de toestemmingen die u gegeven hebt, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot herroeping (zie paragraaf i) van de Privacyverklaring) van uw toestemming op elk ogenblik, en zullen vervolgens vernietigd of geanonimiseerd worden (behoudens voor hun bewaring in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen of voor administratieve-boekhoudkundige doeleinden of voor de uitoefening van gerechtelijke rechten).

De gegevens met betrekking tot uw aankoopdetails zullen in plaats daarvan verwerkt worden voor analysedoeleinden (doeleinde 4) of marketing (doeleinde 5), voor een maximale periode van respectievelijk 12 en 24 maanden vanaf de datum van registratie ervan. Deze beperking geldt niet voor gegevens met betrekking tot rechtspersonen.

g) Ontvangers van de verwerkingen

Uw gegevens kunnen overgemaakt worden aan ondernemingen belast met de levering van de producten (expediteurs), kredietinstellingen, juridische, fiscale en boekhoudkundige adviseurs.

Teneinde registratie, lidmaatschap van de Starway en PixartPro programma’s, het beheer van uw aankopen en, indien u toestemming heeft verleend, het naleven van bijkomende doeleinden 4 en 5, mogelijk te maken, kunnen uw gegevens ter kennis gebracht worden (enkel binnen hun respectieve competentiedomeinen) van de personen gemachtigd voor de verwerking en de interne Gegevensverwerker van het Marketing Departement van Pixartprinting S.p.A., alsook, in de hoedanigheid van externe Gegevensverwerkers, van de ondernemingen die ons diensten  verlenen in het kader van ons websitebeheer of van de aankopen, of die marketing activiteiten zullen voeren namens ons.
Onder voorbehoud van de publicatie op de Website van de beoordelingen betreffende onze producten en diensten die u ons zou kunnen toezenden indien u ervoor opteert om de enquêtes in te vullen die wij u bezorgen, zullen uw gegevens niet verspreid worden.

h) Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie

Teneinde onze website correct te beheren en onze contractuele verplichtingen na te komen, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, zoals Tunesië, de Verenigde Staten en San Marino.

De doorgifte van uw gegevens zal plaatsvinden in volledige overeenkomst met de waarborgen, de bepalingen en de rechten bepaald door de privacyregelgeving. U kan op eenvoudig verzoek (zie paragraaf i) van de Privacyverklaring) meer informatie krijgen over de doorgifte van uw gegevens en over de waarborgen in functie van hun bescherming.

i) Uw rechten*

Door een verzoek, dat moet verzonden worden aan het Hoofd van het Marketing Departement, op het kantoor van Pixartprinting S.p.A. gelegen in Via 1° Maggio 8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Italië, met email adres info.amministrazione@pixartprinting.com , kan u te allen tijde de rechten, bepaald in de artikels 15 tot 23 van de Verordening, uitoefenen, met inbegrip van de kennis van welke gegevens we verwerken, de wijze en het doeleinde waarvoor/waarop we ze gebruiken, de wijziging van de gegevens die u ons verschaft heeft of het wissen ervan, de vraag om het gebruik van uw gegevens te beperken, en de vraag van ontvangst of doorzenden van uw gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, steeds onderworpen aan de mogelijkheid tot wijziging of herroeping van uw toestemmingen.

Bijkomend, kan u steeds bezwaar aantekenen, krachtens Artikel 21 van de Verordening, tegen de verwerking van uw gegevens die, in het bijzonder, gebeurt voor doeleinden van direct marketing of analyse van uw voorkeuren.

j) Klacht bij de Autoriteit bevoegd voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij herinneren er u aan dat, indien u niet tevreden zou zijn met de antwoorden van Pixartprinting (krachtens paragraaf i) hierboven), u in ieder geval, indien u gelooft dat de verwerking met betrekking tot uw persoon de bepalingen schendt van de Verordening , een klacht kan indienen bij de Autoriteit voor de bescherming van uw persoonsgegevens (www.garanteprivacy.it) of bij de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens van het land waar u gewoonlijk verblijft of werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. 

k) Functionaris voor Gegevensbescherming

Krachtens Artikel 37 van de Verordening, kan de  Functionaris voor Gegevensbescherming bereikt worden op het emailadres dpo@pixartprinting.com.

l) Toepasselijk recht
De verwerking van uw gegevens zal gebeuren krachtens Verordening (EU) 679/2016 Algemene Verordening Gegevensbescherming,en krachtens de interne reglementeringen inzake bescherming van persoonsgegeven, binnen de perken en in de mate dat de voornoemde reglementeringen van kracht zullen blijven na de implementatiedatum van de Verordening (25 mei 2018).

De verwerking van uw gegevens zal plaatsvinden:

- voor de doeleinden bepaald in punten 1, 2 en 3, zonder de nood aan uw toestemming, krachtens Artikel 6(1)(b) van de Verordening, alsook in overeenstemming met ons gerechtvaardigd belang inzake klantenbindingprogramma’s krachtens Artikel 6(1)(f) van de Verordening;

- voor de doeleinden bepaald in punten 4 en 5, zal ze gebaseerd zijn op de toestemming die door u gegeven wordt (zie punt c van de Privacyverklaring), in overeenstemming met Artikel 6(1)(a) van de Verordening van de Artikelen 23 en 130 van de Code.

In ieder geval zal de verwerking plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van de geldende regelgeving – zoals later geamendeerd en/of aangevuld – die in dit verband zal uitgevaardigd zijn door de Italiaanse Autoriteit Gegevensbescherming.

Uw gegevens kunnen ter kennis komen van de volgende ontvangers, als externe Gegevensverwerkers:

 (i) ondernemingen die namens ons analyses maken van uw aankopen (deze ondernemingen zullen enkel de gegevens ontvangen met betrekking tot uw aankopen, nooit uw voornaam, familienaam of adres);

 (ii) ondernemingen die namens ons belast zijn met het beheer van de “Klantenservice”;

 (iii) ondernemingen belast met de uitwerking, het beheer en het overmaken van nieuwsbrieven en reclame/promotiemateriaal;

 (iv) ondernemingen die namens ons marktonderzoeken organiseren en beheren;

 (v) ondernemingen belast met het beheer van onze website en de bijhorende IT bestanden;

 (vi) juridische, fiscale en boekhoudkundige adviseurs;

 (vii) kredietinstellingen;

 (viii) dienstverlenend bedrijf voor het consolideren van databases, het verkrijgen van commerciële informatie en assetinformatie en het identificeren van financiële risico's.

Tenslotte, kunnen uw gegevens, in functie van het beheer van uw aankopen, gecommuniceerd worden aan de ondernemingen die belast zijn met de verzending en de levering van uw producten, alsook aan de ondernemingen die de processen voor de productie en de verzending ervan implementeren.

Specifiek voor wat betreft de verzendingsdienst, ageert u als de verwerkingsverantwoordelijke en Pixartprinting als de Gegevensverwerker (in dat geval, geeft u toelating aan Pixartprinting om haar eigen uitbesteders aan te duiden als sub gegevensverwerker in functie van het bieden van de relevante diensten).  

De toepasselijke privacywetgeving stelt dat er geen specifieke toestemming van u is vereist voor de doorgifte aan derde landen, aangezien uw gegevens worden doorgegeven krachtens het aangaan van de passende waarborgen of de toepassing van bindende bedrijfsvoorschriften naar dewelke wordt verwezen in Artikelen 46 en 47 van de Verordening, en in het bijzonder krachtens bindende voorschriften voor groeperingen van ondernemingen of standaardbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie.

Specifiek betreffende Tunesië, worden de gegevens doorgegeven conform standaardbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie krachtens Artikel 46(2) van de Verordening. 

Specifiek betreffende de Verenigde Staten, worden de gegevens doorgegeven conform het akkoord genaamd “EU-US Privacy Shield”, goedgekeurd door de Europese Commissie op 12 juli 2016 of conform standaardbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie krachtens Artikel 46(2) van de Verordening. 

Uw gegevens zullen overeenkomstig doorgegeven worden aan derde partijen in volledige overeenkomst met de waarborgen, de bepalingen en de rechten bepaald in de voornoemde wetten. Op eenvoudig verzoek kan u informatie bekomen over het bestaan van een adequaatheidsbesluit of over de passende waarborgen die werden genomen om de doorgifte van uw gegevens mogelijk te maken, alsook over de middelen die gebruikt werden om deze gegevens te bekomen of over de plaats waar ze ter beschikking werden gesteld.

Artikelen 15 tot 23 van de Verordening erkennen specifieke rechten, zoals:

-     het bekomen van uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw betreffende persoonsgegevens;

-     het bekomen van toegang tot uw persoonsgegevens en tot de informatie bepaald in Artikel 15 van de Verordening;

-     het bekomen van de rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging of op de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens;

-     het bekomen van de wissing van u betreffende persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging;

-     het bekomen van de beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens;

-     het in kennis gesteld worden van enige rectificatie of wissing of beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens;

-     de u betreffende persoonsgegevens krijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;

-     om van met uw specifieke situatie verband houdende redenen ten allen tijde bezwaar te uiten tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens.

Specifiek onaangetast, is uw recht om ten allen tijde elke toestemming tot gegevensverwerking die u zou gegeven hebben te herroepen en om bewaar aan te tekenen tegen onze analyse activiteiten.

Bovendien bent u, krachtens Artikel 21 van de Verordening, gemachtigd om van met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te uiten tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, uitgevoerd in het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke krachtens artikel 6(1)(f) van de Verordening, alsook voor direct marketing doeleinden.

U vindt de volledige lijst van uw rechten op www.garanteprivacy.it.
De producten worden aan uw winkelwagentje toegevoegd.
Project

Hallo! U heeft producten in uw winkelwagentje: wat wilt u doen?

De producten zijn toegevoegd! De leverdata zijn bijgewerkt. Ga naar de winkelwagen