Pixartprinting wil u updates sturen over aanbiedingen en nieuwe producten.
You are on the .be domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(EU)
CLOSE
Privacyverklaring
a) Verwerkingsverantwoordelijke

Pixartprinting S.p.A., met zetel in Via 1° Maggio 8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Italië, email adres support@pixartprinting.com (“Pixartprinting”), is de onderneming die, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, uw gegevens verzamelt en verwerkt, krachtens Verordening (EU) 679/2016 Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Verordening”).

b) Verwerkingsdoeleinden

De gegevens in uw Klantenzone op de www.Pixartprinting.nl website (de “Website”) en de gegevens die u ons zal bezorgen door de contactdiensten te gebruiken via email, telefoon en chat, die u ter beschikking worden gesteld in de “Contacteer ons” rubriek van de website, zijn noodzakelijk om te antwoorden op uw melding of verzoek tot informatie.

Als u telefonisch contact met ons opneemt, wordt het gesprek misschien opgenomen. Dit stelt ons in staat onze klantenservice te verbeteren en de hulp van onze medewerkers nog doeltreffender te maken.

Na dit contact kan het bedrijf uw e-mailadres ook gebruiken om u uit te nodigen vragenlijsten in te vullen over uw ervaring en tevredenheid met onze klantenservice. U kunt er altijd voor kiezen om de vragenlijst niet in te vullen. 

Als u een bijzonder negatieve ervaring heeft gemeld, zal Pixartprinting S.p.A. misschien telefonisch (of, bij geen gehoor, via e-mail) contact met u opnemen om meer informatie te verkrijgen over het ongemak dat u heeft ondervonden en de nodige maatregelen nemen om dit te verhelpen.

c) Toestemming

Uw toestemming is niet nodig:
- om uw melding of informatieaanvraag te verwerken, overeenkomstig art. 6, letter b) van de verordening;
- om het telefoongesprek op te nemen, om u uit te nodigen vragenlijsten in te vullen met betrekking tot uw ervaring en tevredenheid met onze klantenservice, en om telefonisch contact met u op te nemen na het ontvangen van bijzonder negatieve feedback van u met betrekking tot onze klantenservice, overeenkomstig art. 6, alinea 1, letter f) van het reglement, op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de klantenservice en, in het algemeen, van de relatie met onze klanten. Het blijft mogelijk om ons te verzoeken geen uitnodigingen meer te ontvangen om de vragenlijsten in te vullen door op de desbetreffende link onderaan elk bericht te klikken of door een verzoek te sturen naar de in paragraaf i) vermelde adressen. 

d) Verplichte gegevens en optionele gegevens
De gegevens die u verstrekt met behulp van de contactdiensten via e-mail, telefoon en chat die u ter beschikking worden gesteld in het gedeelte "Contact opnemen" van de site zijn nodig voor het beheer van uw melding of om te kunnen reageren op uw verzoeken. 

Zonder uw e-mailadres kunnen wij u geen vragenlijsten sturen over uw ervaring en tevredenheid met onze klantenservice en contact met u opnemen in geval van bijzonder negatieve feedback.

e) Verwerkingsmethodes

Uw gegevens zullen hoofdzakelijk elektronisch verwerkt worden om uw verzoek te beheren en om in staat te zijn u terug te contacteren.

De gegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de geldende regelgeving, en in ieder geval op dergelijke wijze dat hun veiligheid en vertrouwelijkheid gegarandeerd is en dat gegarandeerd wordt dat ze niet verspreid of oneigenlijk gebruikt worden, of gewijzigd of vernietigd worden.

f) Bewaartermijn

Indien u geregistreerd bent op de website, zullen uw gegevens bewaard worden gedurende de geldigheid van uw registratie op de website, en in ieder geval tot het einde van het belastingsjaar volgend op de opzegging van de registratie van de gebruiker.  

In de andere gevallen, zullen de gegevens bewaard worden gedurende de noodzakelijke tijd om uw verzoek behoorlijk te beheren en om onze dienstverlening te verbeteren; in het bijzonder, zullen de gegevens bewaard worden tot het einde van het belastingsjaar volgend op het verzoek tot informatie. en zullen ze vervolgens gewist of geanonimiseerd worden of in een geaggregeerde vorm bewaard worden.

Eventuele opnames van telefoongesprekken zullen maximaal 90 dagen na het plaatsvinden van het gesprek worden bewaard en zullen vervolgens worden vernietigd.

Als u ingaat op de uitnodiging om een van de vragenlijsten over uw ervaring en tevredenheid met onze klantenservice in te vullen, worden uw indrukken en meningen gedurende maximaal 12 maanden bewaard en vervolgens vernietigd of geanonimiseerd.

g) Ontvangers van de verwerkingen 

Uw gegevens zullen niet verspreid worden en kunnen, om uw melding/verzoek te beheren, ter kennis gebracht worden van de personen gemachtigd voor de verwerking en de interne Gegevensverwerkers van het Klantenservice Departement van Pixartprinting, en eveneens, in de hoedanigheid van externe Gegevensverwerkers, van de ondernemingen die door ons belast zijn met het beheer van de klantenservice en platforms voor het beheer van telefoongesprekken.

h) Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie

Teneinde ons een gepast beheer van onze website toe te laten, zullen uw persoonsgegevens het voorwerp zijn van een doorgeven naar landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie, zoals Tunesië.
De in punt g) hierboven vermelde ontvangers kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan landen buiten de Europese Unie in het kader van de activiteiten die ten behoeve van het bedrijf worden uitgevoerd en uitsluitend voor de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden.

In beide gevallen zal de doorgifte van uw gegevens plaatsvinden in volledige overeenkomst met de waarborgen, de bepalingen en de rechten bepaald door de privacyregelgeving. U kan op eenvoudig verzoek (zie paragraaf i) van de Privacyverklaring) meer informatie krijgen over de doorgifte van uw gegevens en over de waarborgen in functie van hun bescherming.


i) Uw rechten

Door een communicatie, dat moet verzonden worden aan het interne Hoofd van het Klantenservice Departement, op het kantoor van Pixartprinting S.p.A. gelegen in Via 1° Maggio 8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Italië, met email adres support@pixartprinting.com , kan u te allen tijde de rechten, bepaald in de artikels 15 tot 23 van de Verordening, uitoefenen, met inbegrip van de kennis van welke gegevens we verwerken, de wijze en het doeleinde waarvoor/waarop we ze gebruiken, de wijziging van de gegevens die u ons verschaft heeft of het wissen ervan, de vraag om het gebruik van uw gegevens te beperken, of er een kopij van te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Bovendien kan u, door toegang te krijgen tot uw Klantenzone, steeds toegang krijgen tot uw gegevens, ze updaten of ze wissen.

j) Klacht bij de Autoriteit bevoegd voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij herinneren er u aan dat, indien u niet tevreden zou zijn met de antwoorden van Pixartprinting (krachtens paragraaf i) hierboven), u in ieder geval, indien u gelooft dat de verwerking met betrekking tot uw persoon de bepalingen schendt van de Verordening , een klacht kan indienen bij de Autoriteit voor de bescherming van uw persoonsgegevens (www.garanteprivacy.it) of bij de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens van het land waar u gewoonlijk verblijft of werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. 

k) Functionaris voor Gegevensbescherming

Krachtens Artikel 37 van de Verordening, kan de  Functionaris voor Gegevensbescherming bereikt worden op het emailadres dpo@pixartprinting.com.

l) Toepasselijk recht
De verwerking van uw gegevens zal gebeuren krachtens Verordening (EU) 679/2016 Algemene Verordening Gegevensbescherming,en krachtens de het Italiaanse wetsbesluit 196/2003 inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Bijgewerkt op 18/03/2020.

De toepasselijke privacywetgeving stelt dat er geen specifieke toestemming van u is vereist voor de doorgifte aan derde landen, aangezien een doorgifte van uw gegevens gebeurt krachtens het aangaan van de passende waarborgen of de toepassing van bindende bedrijfsvoorschriften naar dewelke wordt verwezen in Artikelen 46 en 47 van de Verordening, en in het bijzonder wat betreft Tunesië, krachtens standaardbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie krachtens artikel 46(2) van de Verordening.

Uw gegevens zullen overeenkomstig doorgegeven worden aan derde partijen in volledige overeenkomst met de waarborgen, de bepalingen en de rechten bepaald in de voornoemde wetten. Op eenvoudig verzoek kan u informatie bekomen over het bestaan van een adequaatheidsbesluit of over de passende waarborgen die werden genomen om de doorgifte van uw gegevens mogelijk te maken, alsook over de middelen die gebruikt werden om deze gegevens te bekomen of over de plaats waar ze ter beschikking werden gesteld.

Artikelen 15 tot 23 van de Verordening erkennen specifieke rechten, zoals:

 

-     het bekomen van uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw betreffende persoonsgegevens;

-     het bekomen van toegang tot uw persoonsgegevens en tot de informatie bepaald in Artikel 15 van de Verordening;

-     het bekomen van de rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging of op de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens;

-     het bekomen van de wissing van u betreffende persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging;

-     het bekomen van de beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens;

-     het in kennis gesteld worden van enige rectificatie of wissing of beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens;

-     de u betreffende persoonsgegevens krijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;

-     om van met uw specifieke situatie verband houdende redenen ten allen tijde bezwaar te uiten tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens;

-     Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit.

Specifiek onaangetast, is uw recht om ten allen tijde elke toestemming tot gegevensverwerking die u zou gegeven hebben te herroepen en om bewaar aan te tekenen tegen onze analyse activiteiten.

Bovendien bent u, krachtens Artikel 21 van de Verordening, gemachtigd om van met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te uiten tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, uitgevoerd in het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke krachtens artikel 6(1)(f) van de Verordening, alsook voor direct marketing doeleinden.

U vindt de volledige lijst van uw rechten op www.garanteprivacy.it .
De producten worden aan uw winkelwagentje toegevoegd.
Project

Hallo! U heeft producten in uw winkelwagentje: wat wilt u doen?

De producten zijn toegevoegd! De leverdata zijn bijgewerkt. Ga naar de winkelwagen