Pixartprinting wil u updates sturen over aanbiedingen en nieuwe producten.
You are on the .be domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(EU)
CLOSE
Privacyverklaring
a) Verwerkingsverantwoordelijke

Pixartprinting S.p.A., met zetel in Via 1° Maggio 8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Italië, email adres support@pixartprinting.com (“Pixartprinting”), is de onderneming die, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, uw gegevens verzamelt en verwerkt, krachtens Verordening (EU) 679/2016 Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Verordening”).

b) Verwerkingsdoeleinden

De gegevens in uw Klantenzone op de www.Pixartprinting.nl website (de “Website”) en de gegevens die u ons zal bezorgen door de contactdiensten te gebruiken via email, telefoon en chat, die u ter beschikking worden gesteld in de “Contacteer ons” rubriek van de website, zijn noodzakelijk om te antwoorden op uw melding of verzoek tot informatie.

Als u telefonisch contact met ons opneemt, wordt het gesprek misschien opgenomen. Dit stelt ons in staat onze klantenservice te verbeteren en de hulp van onze medewerkers nog doeltreffender te maken.

Na dit contact kan het bedrijf uw e-mailadres ook gebruiken om u uit te nodigen vragenlijsten in te vullen over uw ervaring en tevredenheid met onze klantenservice. U kunt er altijd voor kiezen om de vragenlijst niet in te vullen. 

Als u een bijzonder negatieve ervaring heeft gemeld, zal Pixartprinting S.p.A. misschien telefonisch (of, bij geen gehoor, via e-mail) contact met u opnemen om meer informatie te verkrijgen over het ongemak dat u heeft ondervonden en de nodige maatregelen nemen om dit te verhelpen.

c) Toestemming

Uw toestemming is niet nodig:
- om uw melding of informatieaanvraag te verwerken, overeenkomstig art. 6, letter b) van de verordening;
- om het telefoongesprek op te nemen, om u uit te nodigen vragenlijsten in te vullen met betrekking tot uw ervaring en tevredenheid met onze klantenservice, en om telefonisch contact met u op te nemen na het ontvangen van bijzonder negatieve feedback van u met betrekking tot onze klantenservice, overeenkomstig art. 6, alinea 1, letter f) van het reglement, op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de klantenservice en, in het algemeen, van de relatie met onze klanten. Het blijft mogelijk om ons te verzoeken geen uitnodigingen meer te ontvangen om de vragenlijsten in te vullen door op de desbetreffende link onderaan elk bericht te klikken of door een verzoek te sturen naar de in paragraaf i) vermelde adressen. 

d) Verplichte gegevens en optionele gegevens
De gegevens die u verstrekt met behulp van de contactdiensten via e-mail, telefoon en chat die u ter beschikking worden gesteld in het gedeelte "Contact opnemen" van de site zijn nodig voor het beheer van uw melding of om te kunnen reageren op uw verzoeken. 

Zonder uw e-mailadres kunnen wij u geen vragenlijsten sturen over uw ervaring en tevredenheid met onze klantenservice en contact met u opnemen in geval van bijzonder negatieve feedback.

e) Verwerkingsmethodes

Uw gegevens zullen hoofdzakelijk elektronisch verwerkt worden om uw verzoek te beheren en om in staat te zijn u terug te contacteren.

De gegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de geldende regelgeving, en in ieder geval op dergelijke wijze dat hun veiligheid en vertrouwelijkheid gegarandeerd is en dat gegarandeerd wordt dat ze niet verspreid of oneigenlijk gebruikt worden, of gewijzigd of vernietigd worden.

f) Bewaartermijn

Indien u geregistreerd bent op de website, zullen uw gegevens bewaard worden gedurende de geldigheid van uw registratie op de website, en in ieder geval tot het einde van het belastingsjaar volgend op de opzegging van de registratie van de gebruiker.  

In de andere gevallen, zullen de gegevens bewaard worden gedurende de noodzakelijke tijd om uw verzoek behoorlijk te beheren en om onze dienstverlening te verbeteren; in het bijzonder, zullen de gegevens bewaard worden tot het einde van het belastingsjaar volgend op het verzoek tot informatie. en zullen ze vervolgens gewist of geanonimiseerd worden of in een geaggregeerde vorm bewaard worden.

Eventuele opnames van telefoongesprekken zullen maximaal 90 dagen na het plaatsvinden van het gesprek worden bewaard en zullen vervolgens worden vernietigd.

Als u ingaat op de uitnodiging om een van de vragenlijsten over uw ervaring en tevredenheid met onze klantenservice in te vullen, worden uw indrukken en meningen gedurende maximaal 12 maanden bewaard en vervolgens vernietigd of geanonimiseerd.

g) Ontvangers van de verwerkingen 

Uw gegevens zullen niet verspreid worden en kunnen, om uw melding/verzoek te beheren, ter kennis gebracht worden van de personen gemachtigd voor de verwerking en de interne Gegevensverwerkers van het Klantenservice Departement van Pixartprinting, en eveneens, in de hoedanigheid van externe Gegevensverwerkers, van de ondernemingen die door ons belast zijn met het beheer van de klantenservice en platforms voor het beheer van telefoongesprekken.

 

 

h) Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie

Teneinde ons een gepast beheer van onze website toe te laten, zullen uw persoonsgegevens het voorwerp zijn van een doorgeven naar landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie, zoals Tunesië.
De in punt g) hierboven vermelde ontvangers kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan landen buiten de Europese Unie in het kader van de activiteiten die ten behoeve van het bedrijf worden uitgevoerd en uitsluitend voor de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden.

 

In beide gevallen zal de doorgifte van uw gegevens plaatsvinden in volledige overeenkomst met de waarborgen, de bepalingen en de rechten bepaald door de privacyregelgeving. U kan op eenvoudig verzoek (zie paragraaf i) van de Privacyverklaring) meer informatie krijgen over de doorgifte van uw gegevens en over de waarborgen in functie van hun bescherming.

 

i) Uw rechten

Door een communicatie, dat moet verzonden worden aan het interne Hoofd van het Klantenservice Departement, op het kantoor van Pixartprinting S.p.A. gelegen in Via 1° Maggio 8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Italië, met email adres support@pixartprinting.com , kan u te allen tijde de rechten, bepaald in de artikels 15 tot 23 van de Verordening, uitoefenen, met inbegrip van de kennis van welke gegevens we verwerken, de wijze en het doeleinde waarvoor/waarop we ze gebruiken, de wijziging van de gegevens die u ons verschaft heeft of het wissen ervan, de vraag om het gebruik van uw gegevens te beperken, of er een kopij van te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Bovendien kan u, door toegang te krijgen tot uw Klantenzone, steeds toegang krijgen tot uw gegevens, ze updaten of ze wissen.

We herinneren u eraan dat als u ervoor kiest om dezelfde inloggegevens te gebruiken voor de website en de Gifta-website (www.gifta.com), wijzigingen die in een van de twee accounts worden aangebracht, zullen ook in de andere worden overgenomen. Indien u ervoor kiest om het recht uit te oefenen om uw gegevens te verwijderen, zal dit zonder onderscheid van invloed zijn op beide accounts, zonder de mogelijkheid om de uitoefening te beperken tot slechts één van de betreffende websites. 

j) Klacht bij de Autoriteit bevoegd voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij herinneren er u aan dat, indien u niet tevreden zou zijn met de antwoorden van Pixartprinting (krachtens paragraaf i) hierboven), u in ieder geval, indien u gelooft dat de verwerking met betrekking tot uw persoon de bepalingen schendt van de Verordening , een klacht kan indienen bij de Autoriteit voor de bescherming van uw persoonsgegevens (www.garanteprivacy.it) of bij de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens van het land waar u gewoonlijk verblijft of werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. 

k) Functionaris voor Gegevensbescherming en de Pixartprinting-vertegenwoordiger in het VK

Krachtens Artikel 37 van de Verordening, kan de  Functionaris voor Gegevensbescherming bereikt worden op het emailadres dpo@pixartprinting.com.

Tradeprint Distribution LTD, met statutaire zetel te Fairprint House 2 Fulton Road DD2 4SW, Dundee, Verenigd Koninkrijk, btw-nummer GB682851211, treedt, krachtens de privacywetgeving van het Verenigd Koninkrijk, op als de vertegenwoordiger van Pixartprinting inzake het privacybeleid in het Verenigd Koninkrijk en is bereikbaar op het e-mailadres: ukrepresentative@pixartprinting.com (de "vertegenwoordiger"). De vertegenwoordiger fungeert met name als aanspreekpunt voor vragen betreffende privacy van het ICO, alle klanten van Pixartprinting in het Verenigd Koninkrijk, ontvangers van targeting-activiteiten, bezoekers van de website of betrokkenen wier persoonsgegevens door Pixartprinting in het Verenigd Koninkrijk worden verwerkt.

l) Toepasselijk recht

De verwerking van uw gegevens zal gebeuren krachtens Verordening (EU) 679/2016 Algemene Verordening Gegevensbeschermingen het nationale recht dat van toepassing.

Bijgewerkt op 06/08/2021.

De toepasselijke privacywetgeving stelt dat er geen specifieke toestemming van u is vereist voor de doorgifte aan derde landen, aangezien een doorgifte van uw gegevens gebeurt krachtens het aangaan van de passende waarborgen of de toepassing van bindende bedrijfsvoorschriften naar dewelke wordt verwezen in Artikelen 46 en 47 van de Verordening, en in het bijzonder wat betreft Tunesië, krachtens standaardbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie krachtens artikel 46(2) van de Verordening.

Uw gegevens zullen overeenkomstig doorgegeven worden aan derde partijen in volledige overeenkomst met de waarborgen, de bepalingen en de rechten bepaald in de voornoemde wetten. Op eenvoudig verzoek kan u informatie bekomen over het bestaan van een adequaatheidsbesluit of over de passende waarborgen die werden genomen om de doorgifte van uw gegevens mogelijk te maken, alsook over de middelen die gebruikt werden om deze gegevens te bekomen of over de plaats waar ze ter beschikking werden gesteld.

Artikelen 15 tot 23 van de Verordening erkennen specifieke rechten, zoals:

-     Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking: De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang van het bedrijf of verwerking voor direct-marketingdoeleinden;

-     Het recht om geïnformeerd te worden: De gebruiker heeft het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te ontvangen over de manieren waarop zijn/haar persoonsgegevens worden gebruikt en hoe hij/zij zijn/haar rechten kan uitoefenen;

-     Het recht op toegang tot de eigen persoonsgegevens: De gebruiker heeft recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens (voor zover deze door het bedrijf worden verwerkt) en om op elk moment nadere informatie te vragen over de verwerking (bijv. welke gegevens over de gebruiker worden verwerkt, het doel van de verwerking, de categorieën gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, de bewaartermijn of de criteria die worden gehanteerd om deze termijn te bepalen). Op deze manier verkrijgt de gebruiker kennis en kan hij/zij nagaan of het bedrijf zijn/haar persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;

-     Het recht op bijwerking en wijziging: De gebruiker heeft recht op rectificatie van zijn/haar persoonsgegevens, indien deze onjuist of onvolledig zijn. Als de gebruiker geregistreerd is op de website, kan hij/zij zijn/haar persoonlijke gegevens op elk moment wijzigen, corrigeren of bijwerken door in te loggen op zijn/haar account;

-     Het recht op verwijdering: Dit recht, ook wel bekend als het "recht om te worden vergeten", biedt de gebruiker de mogelijkheid om te verzoeken dat zijn/haar persoonsgegevens worden gewist of verwijderd wanneer er voor het bedrijf geen dwingende reden is om ze te bewaren. Er bestaat geen absoluut recht op verwijdering, dat derhalve zal moeten worden afgewogen tegen de behoeften van het bedrijf (zo kan bijvoorbeeld niet worden verzocht om verwijdering van gegevens die het bedrijf verplicht is te bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte);

-     Het recht op beperking van de verwerking: De gebruiker heeft het recht om het verdere gebruik van zijn/haar persoonsgegevens te "blokkeren" of te beperken. Wanneer de verwerking is beperkt, kan het bedrijf de persoonsgegevens van de gebruiker nog steeds bewaren, maar mag het deze niet verder verwerken. Indien het recht wordt uitgeoefend, zal het bedrijf lijsten opstellen met de gegevens van degenen die om beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens hebben verzocht, om ervoor te zorgen dat de beperking wordt nageleefd;

-     Het recht op overdraagbaarheid: De gebruiker heeft het recht om zijn/haar gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen en voor zijn/haar eigen doeleinden te hergebruiken voor verschillende diensten. Dit recht is beperkt tot gegevens die worden verzameld in het kader van de sluiting of uitvoering van een contract met de gebruiker of op basis van de toestemming van de gebruiker.

De producten worden aan uw winkelwagentje toegevoegd.
Project

Hallo! U heeft producten in uw winkelwagentje: wat wilt u doen?

De producten zijn toegevoegd! De leverdata zijn bijgewerkt. Ga naar de winkelwagen